Főoldal » Archív » Bíróság előtt kell felelnie a volt élettársát fenyegető férfinak

Sza­kí­tá­su­kat köve­tő­en hóna­po­kon át zak­lat­ta és fenye­get­te koráb­bi élet­tár­sát az a bün­te­tett elő­éle­tű férfi, aki­vel szem­ben az Egri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség volt élet­társ sérel­mé­re elkö­ve­tett zak­la­tás vét­sé­ge, vala­mint zak­la­tás bűn­tet­te miatt emelt most vádat.

A vád­irat sze­rint a vád­lott és a sér­tett 2016 máju­sá­ban ismer­ked­tek meg, majd rövid idő után össze is köl­töz­tek, a kap­cso­la­tuk azon­ban hamar meg­rom­lott, ezért 2016 októ­be­ré­ben a nő haza­köl­tö­zött az édes­any­já­hoz, Eger­be. A vád­lott nem tudta fel­dol­goz­ni a sza­kí­tást, ezért folya­ma­to­san, napon­ta akár több­ször is tele­fo­non és sze­mé­lye­sen keres­te a sér­tet­tet. A vád­lott 2016. novem­ber 21. és 2017. janu­ár 31. között össze­sen száz­öt sms üze­ne­tet kül­dött a sér­tett­nek, főként az éjsza­kai és a haj­na­li órák­ban, vala­mint több alka­lom­mal meg­je­lent a nő édes­any­já­nak laká­sá­nál is, ahol az ajtót rug­dos­ta és azon folya­ma­to­san kopo­gott. A férfi több­ször fel­buk­kant a volt élet­tár­sa egri mun­ka­he­lyén, vala­mint a mun­ka­he­lyi tele­fon­szá­mán is keres­te a nőt, annak elle­né­re, hogy a sér­tett több­ször is kife­je­zés­re jut­tat­ta, hogy nem akar vele sem­mi­lyen kap­cso­la­tot. A vád­lott folya­ma­tos zak­la­tá­sa miatt a sér­tett 2017 janu­ár­já­ban végül lecse­rél­te a tele­fon­szá­mát, és kény­te­len volt a mun­ka­he­lyén is felmondani.

A vád­lott emel­lett a sze­mé­lyes talál­ko­zá­sa­ik során, vala­mint sms üze­ne­tek­ben, féle­lem­kel­tés cél­já­ból több alka­lom­mal azzal is meg­fe­nye­get­te a nőt, hogy megöli.

Az Egri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a vád­ira­tá­ban a fér­fi­val szem­ben fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés és pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, vala­mint arra is indít­ványt tett, hogy a bíró­ság a sza­bad­ság­vesz­tés fel­füg­gesz­té­sé­nek pró­ba­ide­jé­re ren­del­je el a vád­lott párt­fo­gó felügyeletét.