Főoldal » Hírek » Bírósági döntés született a nyújtófával támadó nő ügyében- a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vád­eme­lé­se nyo­mán a bíró­ság bün­te­tő­vég­zést hozott egy 47 éves Nóg­rád megyei nő ügyé­ben, aki egy kony­hai esz­köz­zel ron­gál­ta meg lánya volt élet­tár­sá­nak személyautóját.

A vád­lott és lánya volt élet­tár­sa 2018 ápri­li­sá­ban a vád­lott lakó­há­za előtt szó­vál­tás­ba keve­re­dett, ami­ért a férfi a késő esti órák elle­né­re magá­val akar­ta vinni az ott tar­tóz­ko­dó gyer­me­ke­it. Ekkor a nő a ház­ból magá­hoz vett egy nyúj­tó­fát, ami­vel a férfi utcán par­ko­ló autó­já­nak cso­mag­tar­tó­já­ra mért ütést. A vád­lott cse­lek­mé­nye alkal­mas volt arra, hogy mások­ban ria­dal­mat, meg­bot­rán­ko­zást kelt­sen. A járá­si ügyész­ség ennek meg­fe­le­lő­en fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt emelt vádat elle­ne, mivel a nő az eljá­rás fel­té­te­les ügyé­szi fel­füg­gesz­té­sé­nek tar­ta­ma alatt szán­dé­kos bűn­cse­lek­ményt köve­tett el.

Az ügy­ben a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel hozott bün­te­tő­vég­zést, mely­ben a vád­lot­tal szem­ben – az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en – köz­ér­de­kű munka bün­te­tést sza­bott ki.

A vég­zés jogerős.