Főoldal » Hírek » Bírósági végrehajtónak adta ki magát a vádlott - a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Tíz év fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta az ügyész­ség azzal a fér­fi­val szem­ben, aki a bör­tön­ből tele­fo­non fenye­get­te meg a sér­tet­te­ket azzal, hogy vég­re­haj­tás folyik elle­nük, és ha nem fizet­nek, azon­nal lefog­lal­ják az ingóságaikat. 

A Nyír­egy­há­zi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint a jelen­leg is rab­lás miatt fegy­ház­bün­te­tés­re ítélt vád­lott 2017-2018. évek­ben egy buda­pes­ti bör­tön­ben töl­töt­te a bün­te­té­sét. Isme­ret­len módon meg­szer­zett több mobil­te­le­font is, melyek segít­sé­gé­vel külön­bö­ző sze­mé­lye­ket hívott fel. Magát bíró­sá­gi vég­re­haj­tó­nak adta ki, és álné­ven mutat­ko­zott be a tele­fon­ba, majd meg­fe­nye­get­te a sér­tet­te­ket azzal, hogy rend­őr­sé­gi támo­ga­tás­sal ingó­fog­la­lás lesz a laká­suk­ban abban az eset­ben, ha egy órán belül átuta­lás­sal nem fize­tik ki a tar­to­zá­su­kat. A vád­lott a sér­tet­te­ket a rab­tár­sa­i­tól kapott ada­tok alap­ján, illet­ve vélet­len­sze­rű­en válasz­tot­ta ki. A sér­tet­tek­nek a való­ság­ban nem volt olyan tar­to­zá­suk, amit a vád­lott állított. 

Több­ször közöl­te a vád­lott a sér­tet­tek­kel azt is, hogy a vég­re­haj­tók nem­csak rend­őri segít­sé­get vesz­nek igény­be, hanem laka­tost is visz­nek maguk­kal, aki akkor is kinyit­ja a sér­tett laká­sát, ha nem tar­tóz­kod­nak ott­hon. Azt is kilá­tás­ba helyez­te több eset­ben, hogy a rend­őrök elő fog­ják állí­ta­ni a sér­tet­tet. Elő­for­dult, hogy a sér­tet­tek kétel­ked­tek abban, hogy a vád­lott való­ban bíró­sá­gi vég­re­haj­tó, mire meg­fe­nye­get­te őket, hogy becsü­let­sér­tés miatt fel­je­len­tést fog tenni ellenük.

A vád­lott fenye­ge­té­sei komoly félel­met kel­tet­tek a sér­tet­tek­ben, akik közül 19-en össze­sen közel 2 mil­lió forin­tot utal­tak át a vád­lott által meg­je­lölt bank­szám­lák­ra. 30 sér­tet­tet viszont nem sike­rült a vád­lott­nak átver­nie, ők ugyan­is a tele­fon­be­szél­ge­tést meg­sza­kí­tot­ták, pénzt pedig nem fizet­tek senkinek.

Az átuta­lá­so­kat a vád­lott nem a saját bank­szám­lá­já­ra kérte, hanem isme­rő­se­it vonta be, akik a bank­szám­lá­ik szá­mát közöl­ték a vád­lot­tal, illet­ve az arra érke­ző össze­ge­ket fel­vet­ték és átad­ták neki. A vád­lott tár­sai ezen maga­tar­tá­suk­kal az ügyész­ség sze­rint pénz­mo­sást követ­tek el, ami­ért velük szem­ben is vád­eme­lés történt.

A Nyír­egy­há­zi Járá­si Ügyész­ség hiva­ta­los minő­ség szín­le­lé­sé­vel elkö­ve­tett zsa­ro­lás bűn­tet­te és üzlet­sze­rű csa­lás vét­sé­ge miatt emelt vádat a több­szö­rös vissza­eső­nek minő­sü­lő fér­fi­val szem­ben, aki egyéb­ként jelen­leg is jog­erős bün­te­té­sét tölti. Amennyi­ben a vád­lott az elő­ké­szí­tő ülé­sen beis­me­rő val­lo­mást tesz és nem kéri a tár­gya­lás meg­tar­tá­sát, az ügyész­ség sze­rint 10 év fegy­ház­bün­te­tés­re, 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra és 4 mil­lió forint pénz­bün­te­tés­re kel­le­ne ítélni.

Az eljá­rás a Nyír­egy­há­zi Járás­bí­ró­sá­gon folytatódik.