Főoldal » Hírek » Birtokában nem lévő fertőtlenítőszerekkel üzletelt - FOTÓVAL - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fonyó­di Járá­si Ügyész­ség sza­bály­sér­té­si érték­ha­tárt meg nem hala­dó kárt okozó, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás vét­sé­gé­vel vádol­ta meg azt a buda­pes­ti, huszon­éves fér­fit, aki a vád sze­rint egy inter­ne­tes olda­lon álne­ve­ken eladás­ra hir­de­tett olyan fer­tőt­le­ní­tő­sze­re­ket, ame­lyek nem vol­tak a birtokában.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a fia­tal fér­fi­nak 2020 már­ci­u­sá­ban meg­szűnt a mun­ka­vi­szo­nya, ezért – egyéb jöve­de­lem hiá­nyá­ban – kita­lál­ta, hogy a pan­dé­mia miat­ti keres­let­nö­ve­ke­dést kihasz­nál­va fer­tőt­le­ní­tő­sze­re­ket fog árulni.

A ter­helt a meg­hir­de­tett ter­mé­kek­kel ugyan nem ren­del­ke­zett, ennek elle­né­re egy hónap alatt 43 sér­tett­nek ígér­te, hogy az előre uta­lást köve­tő­en pos­táz­za a ren­de­lést. A vád­lott azon­ban az össze­sen 400.000 forint átuta­lá­sát köve­tő­en a vevők szá­má­ra elér­he­tet­len­né vált, a kicsalt össze­ge­ket pedig meg­él­he­té­sé­re fordította.

A nyo­mo­zó ható­ság rövid idő alatt azo­no­sí­tot­ta az álne­ve­ken hir­de­tő fér­fit, aki még 2020 ápri­li­sá­ban önként kár­ta­la­ní­tot­ta a becsa­pott vásárlókat.

Az ügyész­ség tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tést indít­vá­nyo­zott a vád­lot­tal szemben.A fel­hasz­nált képen a ter­helt egyik hir­de­té­se látható.