Főoldal » Hírek » Biztonsági kamera rögzítette az ittas sofőr és a józan utas helycseréjét - Videóval - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség bün­te­tő­ügy­ben elkö­ve­tett hamis tanú­zás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a 30 éves sió­fo­ki fér­fi­val szem­ben, aki barát­ját mentő valót­lan tanú­val­lo­mást tett egy ittas jár­mű­ve­ze­tés miatt indult bűnügyben.

A vád­lott 2020 máju­sá­ban az éjsza­kai órák­ban Eny­ing bel­te­rü­le­tén utas­ként uta­zott az ittas álla­pot­ban lévő barát­ja által veze­tett kis­te­her­gép­ko­csi­ban, ami­kor ész­re­vet­ték, hogy egy rend­őr­jár­őr intéz­ke­dés alá akar­ja vonni őket. Az ittas sofőr ekkor a köze­li autó­mo­só­ba haj­tott azért, hogy ott a veze­tő­ülés­ben helyet cse­rél­jen a józan vád­lot­tal, így az intéz­ke­dő rend­őrök­ben az a benyo­más ala­kul­jon ki, hogy az autót mind­vé­gig a vád­lott vezette.

A rend­őrök azon­ban a hátsó szél­vé­dőn keresz­tül ész­lel­ték a hely­cse­rét, így a gép­ko­csit tény­le­ge­sen veze­tő férfi ellen indí­tot­tak bün­te­tő­el­já­rást a Szé­kes­fe­hér­vá­ri Rend­őr­ka­pi­tány­sá­gon ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt, mely­ben a Sió­fo­ki Rend­őr­ka­pi­tány­ság meg­ke­re­sé­sé­vel tanú­ként hall­gat­ták ki a vádlottat.

A férfi azért, hogy barát­ját ment­se, a tör­vé­nyes figyel­mez­te­té­sek elle­né­re valót­lan tanú­val­lo­mást tett, és akként nyi­lat­ko­zott, hogy a gép­ko­csit kizá­ró­lag ő vezet­te, és az ittas férfi a rend­őri intéz­ke­dés­kor csak azért szállt ki a veze­tő olda­li ajtón, mert a másik szo­rult. A vád­lott azon­ban nem tudott arról, hogy amel­lett, hogy az intéz­ke­dő rend­őrök lát­ták a hely­cse­rét, az auto­mo­só biz­ton­sá­gi kame­rá­ja is rög­zí­tet­te az esetet.

Az ügyész­ség a Sió­fo­ki Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra és párt­fo­gó fel­ügye­let elren­de­lé­sé­re tett indítványt.

Az autó­mo­só biz­ton­sá­gi kame­rá­ja rög­zí­tet­te a cselekményt: