Főoldal » Hírek » Biztonsági őrök támadtak egy vendégre Siófokon – a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség cso­por­to­san és nyil­vá­nos ren­dez­vé­nyen elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te, vala­mint súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki a vád sze­rint biz­ton­sá­gi őrként bán­tal­ma­zott egy ven­dé­get a nyári ide­gen­for­gal­mi sze­zon­ban Sió­fo­kon.

A vád sze­rint a férfi és öt – a nyo­mo­zás során isme­ret­le­nül maradt, szin­tén biz­ton­sá­gi őrként dol­go­zó – mun­ka­tár­sa 2020 augusz­tu­sá­ban az egyik sió­fo­ki szó­ra­ko­zó­he­lyen körül­vet­ték a sér­tet­tet, aki­ről téve­sen azt fel­té­te­lez­ték, hogy koráb­ban kábí­tó­szert kevert egy nőnek az ita­lá­ba. Mivel a sér­tett tagad­ta, hogy köze lenne a tör­tén­tek­hez, őt a vád­lott elő­ször a nya­ká­nál fogva a hón­al­ja alá szo­rí­tot­ta és az olda­lán meg­ütöt­te, majd a föld­re vitte, és tár­sa­i­val együtt test szer­te, így a fején, a vál­lán és a hátán leg­alább tíz­szer meg­rúg­ta.

A bán­tal­ma­zás során a sér­tett rövid időre az esz­mé­le­tét is elve­szí­tet­te, őt végül a vád­lott és tár­sai vit­ték ki a szó­ra­ko­zó­hely­ről, majd a hely­szín­re érke­ző jár­őrök a kór­ház­ba kísér­ték, a vád­lot­tat pedig a Sió­fo­ki Rend­őr­ka­pi­tány­ság­ra elő­ál­lí­tot­ták.

A tett­le­ges­ség követ­kez­té­ben a sér­tett tény­le­ge­sen nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, azon­ban a bán­tal­ma­zás mód­já­ra és ere­jé­re tekin­tet­tel fenn­állt a súlyo­sabb sérü­lé­sek bekö­vet­ke­zé­sé­nek lehe­tő­sé­ge.

Az ügyész­ség a Sió­fo­ki Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban – bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló kez­de­mé­nye­zés­sel – fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vád­lot­tal szem­ben.