Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Biztonsági őrrel erőszakoskodott a csokitolvaj

A több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű gya­nú­sí­tott az egyik sze­ge­di bevá­sár­ló köz­pont­ban levő áru­ház­ból 2014. janu­ár 27-én  reg­gel 9 tábla, 2600 Ft. érté­kű cso­ko­lá­dét lopott. A bolt biz­ton­sá­gi őre a lopást ész­lel­te, a gya­nú­sí­tot­tat - az utcán is követ­ve - utol­ér­te és elé állva meg­ál­lás­ra szó­lí­tot­ta fel. A gya­nú­sí­tott - a biz­ton­sá­gi őr ruhá­za­tát meg­ra­gad­va - meg­pró­bál­ta őt ellök­ni és így mene­kül­ni, azon­ban nem járt siker­rel, mert a biz­ton­sá­gi őr a gya­nú­sí­tot­tat elgán­csol­ta és rend­őrök kiér­ke­zé­sé­ig visszatartotta.

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - a biz­ton­sá­gi őrrel erő­sza­kos­ko­dó cso­ki­tol­vaj csokitolvaj