Főoldal » Hírek » Biztosítási csalás miatt vádemelés - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Nagyobb kárt okozó csa­lás bűn­tet­te miatt a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a nővel szem­ben, aki két biz­to­sí­tó tár­sa­ság­nak oko­zott kárt.

A vád­irat sze­rint a nő 2019. már­ci­us 07-én, tata­bá­nyai ott­ho­ná­ban, a pin­ce­lép­cső­ről leesett, mely­nek követ­kez­té­ben jobb válla meg­sé­rült, azon­ban mun­ka­ké­pes maradt. Az elkö­ve­tő két külön­bö­ző biz­to­sí­tó tár­sa­ság felé kár­igényt jelen­tett be, mind­két­szer valót­la­nul azt közöl­te, hogy 2019. már­ci­us 08 - május 12. napja között kere­ső­kép­te­len volt. Ezzel szem­ben a nő a mun­ka­he­lyén ebben az idő­szak­ban meg­je­lent, nem volt beteg­ál­lo­mány­ban, mun­kát vég­zett, illet­ve fize­tett sza­bad­sá­gát töltötte.

Az egyik biz­to­sí­tó 660.000 forin­tot, a másik 689.000 forin­tot utalt a nőnek biz­to­sí­tá­si összeg­ként. Az elkö­ve­tő a 660.000 forint kárt a sér­tett­nek megtérítette.

Az elkö­ve­tőt a bíró­ság 2017-ben csa­lás bűn­tet­te miatt 2 év - vég­re­haj­tá­sá­ban 5 évre fel­füg­gesz­tett - bör­tön­bün­te­tés­re ítélte.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a nőt a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság bör­tön­bün­te­tés­re  és köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­je, a fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés vég­re­haj­tá­sát ren­del­je el, vala­mint biz­to­sí­tó kárát fizes­se meg.