Főoldal » Hírek » Biztosító tűvel rongált autókat egy kecskeméti férfi - rendőrségi fotókkal - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség ron­gá­lás vét­sé­ge miatt vádat emelt egy férfi ellen, aki 2021 janu­ár­já­ban Kecs­ke­mét bel­vá­ro­sá­ban egy éles biz­to­sí­tó tűvel ron­gált meg több par­ko­ló autót.

A vád­irat sze­rint a több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű férfi 2021. janu­ár 5-én reg­gel Kecs­ke­mé­ten a Fecs­ke utcá­ban a Fűzfa utca felé gya­lo­golt, kezé­ben egy éles biz­to­sí­tó tűt tartva.

A Fecs­ke utcá­ban par­ko­ló autók mel­lett elha­lad­va a vád­lott az éles tűt végig­húz­ta a jár­mű­vek karosszé­ri­á­ján. Ezzel nyolc jár­mű­ben 50.000 forin­tot meg nem hala­dó kárt oko­zott, ami miatt elle­ne sza­bály­sér­té­si eljá­rás indult.

A vád­lott két másik autót is meg­ron­gált: az egyik jár­mű­nek a motor­ház­te­te­jét tel­jes szé­les­sé­gé­ben, a bal olda­li első ajtót pedig 10 cen­ti­mé­ter hosszan kar­col­ta végig a tűvel. A másik autó­nak is a motor­ház­te­te­jét, vala­mint a bal olda­li első ajtó mel­let­ti fénye­zést ron­gál­ta meg a tűvel.

Az első autó­ban 62.000, míg a másik gép­ko­csi­ban 66.000 forint kárt oko­zott. A szán­dé­kos ron­gá­lás­sal oko­zott kár egyik eset­ben sem térült meg. A sér­tet­tek kér­ték az oko­zott kár megtérítését.

A sza­bad­lá­bon véde­ke­ző vád­lot­tat a járá­si ügyész­ség az 50.000 forin­tot meg­ha­la­dó kárt okozó cse­lek­mé­nyek miatt 2 rend­be­li ron­gá­lás vét­sé­gé­vel vádol­ja. Az ügyész fel­füg­gesz­tett fog­ház kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vád­lot­tal szem­ben azzal, hogy a két sér­tett­nek oko­zott kárt is térít­se meg. A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

Az ügy­ben koráb­ban kiadott rend­őr­sé­gi saj­tó­köz­le­mény és képek ezen a lin­ken tekint­he­tők meg: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/lezart-akta-megrongalt-tiz-parkolo-jarmuvet