Főoldal » Hírek » Bódult állapotban okozott balesetet – FOTÓKKAL - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség bódult álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki kábí­tó­szer befo­lyá­sa alatt veze­tett, és saját autó­ján kívül továb­bi három par­ko­ló gép­jár­mű­vet is összetört.

A 33 éves férfi 2020 decem­be­ré­ben Bala­ton­föld­vár bel­te­rü­le­tén köz­le­ke­dett, azon­ban az útról letér­ve egy par­ko­ló kis­busz­nak ütkö­zött úgy, hogy továb­bi két autó is meg­ron­gá­ló­dott. A bal­ese­tet során a vád­lott könnyebb sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, azon­ban a hely­szín­re érke­ző jár­őrök egy fehér port tar­tal­ma­zó zacs­kót talál­tak a zavar­tan visel­ke­dő fér­fi­nál, akit ezért a sió­fo­ki kór­ház­ba vér­vé­tel­re előállítottak. 

Az elvég­zett vizs­gá­lat amfe­ta­mint muta­tott ki a vád­lott véré­ben. A kábí­tó­szer fogyasz­tá­sa miatt a fér­fi­val szem­ben külön bün­te­tő­el­já­rás is indult.

A Sió­fo­ki Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban az ügyész­ség bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló kez­de­mé­nye­zés­sel fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés és jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vád­lot­tal szemben.

A fény­ké­pek a nyo­mo­zó ható­ság hely­szí­ni szem­lé­jén készültek.