Főoldal » Hírek » Bódult ismerősétől szerzett készpénzt -a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot egy fér­fi­val szem­ben, aki a vád sze­rint kihasz­nál­ta régi isme­rő­se bódult álla­po­tát és kivet­te a sér­tett ruhá­za­tá­ból 30.000 forintját.

A vád­ban fog­lal­tak sze­rint a szin­tén kifosz­tás miatt koráb­ban már elítélt és fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés hatá­lya alatt álló fia­tal férfi 2020 novem­be­ré­ben a kapos­vá­ri vas­út­ál­lo­má­son talál­ko­zott össze a sértettel.

A vád­lott és régi isme­rő­se beszél­get­ni kezd­tek, majd a vád­lott test­vé­ré­vel és még egy isme­rő­sé­vel gya­lo­go­san a bel­vá­ros felé indul­tak. A beszél­ge­tés során a sér­tett közöl­te, hogy sze­ret­ne elszív­ni egy füves ciga­ret­tát, illet­ve, hogy nagyobb össze­gű kész­pénz van nála.

A sér­tett férfi a vád­lot­tal és tár­sa­sá­gá­val való tar­tóz­ko­dás során végül tudott új pszi­cho­ak­tív anya­got tar­tal­ma­zó ciga­ret­tát sze­rez­ni, amit el is fogyasz­tott. Az elszí­vott anyag­tól azon­ban a sér­tett­nek rövid időre annyi­ra lecsök­kent az érzé­ke­lé­si képes­sé­ge, hogy véde­ke­zés­re kép­te­len álla­pot­ba került. Ezt hasz­nál­ta ki a vád­lott, ami­kor a tel­je­sen bódult sér­tett ruhá­za­tá­nak zse­bé­be nyúlt és kivett onnan 30.000 forin­tot, majd a fér­fit magá­ra hagyta.

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban elő­ké­szí­tő ülé­sen tör­té­nő beis­me­rés ese­tén a letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tal szem­ben 3 év bör­tön­bün­te­tést, 3 év köz­ügyek­től eltil­tást és a fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés vég­re­haj­tá­sát indítványozta.

A kép a kapos­vá­ri rend­őrök adat­gyűj­té­se során készült.