Főoldal » Archív » Bográcsozás közben majdnem agyonverte a nőt Tiszaújvárosban

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat egy 38 éves fér­fi­val szem­ben.

A vád­lott férfi haj­lék­ta­lan­ként élt Tisza­új­vá­ros­ban. 2016. augusz­tu­sá­ban a város egyik park­já­ban bog­rá­csoz­tak szin­tén haj­lék­ta­lan isme­rő­se­i­vel.

Ennek  során a vád­lott oda­ment az egyik nőhöz, majd trá­gár sza­vak kísé­re­té­ben ütle­gel­ni illet­ve rug­dos­ni kezd­te. Tár­sai fel­szó­lí­tá­sá­ra ekkor még abba­hagy­ta a bán­tal­ma­zást, a sér­tett nő a köze­li csap­nál le tudott mos­da­ni.

Pár perc eltel­té­vel a vád­lott ismét oda­ment hozzá és újból ütni kezd­te, miköz­ben azt kia­bál­ta: Meg­öl­lek és elás­lak! A föld­re eső nő a fejét a beton­ba ütöt­te, de a férfi tovább ütöt­te, rúgta illet­ve tapos­ta. Egy másik férfi ráfe­küdt a maga­te­he­tet­len nőre, hogy tes­té­vel védje a bán­tal­ma­zás­tól.

A vád­lott ekkor abba­hagy­ta az ütle­ge­lést, majd levi­zel­te a föl­dön vérbe fagy­va fekvő sér­tett nőt.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett olyan súlyos kopo­nya­sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett, melyek gyors orvo­si beavat­ko­zás hiá­nyá­ban a halá­lá­hoz vezet­tek volna. Kómás álla­pot­ban szál­lí­tot­ták a men­tők kór­ház­ba, ahol élet­men­tő műté­tek sorát haj­tot­ták végre. Fel­épü­lé­se ese­tén mara­dan­dó káro­so­dás­sal is kell szá­mol­ni.

A koráb­ban már bör­tönt is meg­járt, több­szö­rös vissza­eső­nek minő­sü­lő vád­lot­tal szem­ben az ügyész­ség fegy­ház bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott.

A vád­lott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban várja a tár­gya­lást.