Főoldal » Archív » Bölcsődei szökés Kecskeméten – bíróság elé állítják a gondatlan kisegítőt

Egy 3 éves kis­fiú 2013. decem­ber 11-én Kecs­ke­mé­ten - egy műanyag kis­mo­tor­ral, fel­ügye­let nél­kül - kiju­tott egy böl­cső­de terü­le­té­ről és a for­gal­mas Pető­fi Sán­dor utcá­ra haj­tott, ahol át akart kelni a négy sávos úton. Sze­ren­csé­re egy arra köz­le­ke­dő nő meg­állt a gép­ko­csi­já­val és azon­nal érte­sí­tet­te a rend­őr­sé­get. Ennek köszön­he­tő­en a kis­gyer­mek nem sérült meg  A böl­cső­dei kise­gí­tő nem ellen­őriz­te meg­fe­le­lő­en, hogy a böl­cső­de ajta­ja be van-e zárva, ezzel köz­vet­len veszély­nek tette ki a gyer­mek éle­tét. A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­ge miatt állít­ja bíró­ság elé a gon­dat­la­nul eljá­ró böl­cső­dei dolgozót.

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - böl­cső­dei szökés