Főoldal » Archív » Boldogon akarta megölni volt élettársát a vádlott - a Heves Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Csak­nem az éle­té­vel fize­tett az a kere­csen­di nő, aki több évig tartó együtt­élés után elhagy­ta élet­tár­sát, aki ezért hetek­kel később rátört az új lakó­he­lyén, és meg­pró­bál­ta leszúr­ni egy tőr­rel. A bűn­ügy­ben a Heves Megyei Főügyész­ség emelt vádat az elkö­ve­tő­vel szemben.

Az 58 éves vád­lott a kere­csen­di házá­ban lakott együtt 45 éves élet­tár­sá­val - koráb­bi albér­lő­jé­vel - akit gyak­ran szi­dal­ma­zott, sőt több­ször bán­tal­ma­zott is az évek során. A nő végül meg­elé­gel­te ezt, és 2015 feb­ru­ár­já­ban elköl­tö­zött Bol­dog­ra, egy másik fér­fi­hez. Volt élet­tár­sa ezt köve­tő­en rend­sze­re­sen zak­lat­ta őt, több­ször fel­hív­ta, és azzal fenye­get­te, hogy „a teme­tő­be teszi”, mivel neki már úgyis mind­egy, nincs mit veszí­te­nie. A vád­lott továb­bá több­ször el is ment a bol­do­gi ház­hoz, ahol az utcá­ról becs­mé­re­lő sza­va­kat kia­bált be koráb­bi partnerének.

Végül, 2015. feb­ru­ár 22-én este sza­vak helyett tet­tek­re szán­ta el magát, és egy közel 12 cen­ti­mé­ter pen­ge­hosszú­sá­gú vadász­tőrt a ruhá­já­ba rejt­ve, Kere­csend­ről autó­busszal Bol­dog­ra uta­zott. Itt a sér­tett által lakott házba az utcá­ról, a nyi­tott ajtón át bement, ahol a volt élet­tár­sát a szo­bá­ban egy ágyon ülve talál­ta. A férfi ekkor szó nél­kül meg­pró­bál­ta a mell­ka­sá­ba vágni a feje fölé emelt kést, de ez nem sike­rült neki, mert a nő reflex-szerűen elkap­ta a csuk­ló­ját.  Ezt köve­tő­en a házi­gaz­da hátul­ról meg­fog­ta, és elrán­gat­ta a vád­lot­tat a sér­tett köze­lé­ből. A dula­ko­dás során a meg­tá­ma­dott nő a jobb tenye­rén 8 napon belül gyó­gyu­ló met­szett sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, annak követ­kez­té­ben, hogy ráfo­gott a szíve felé irány­zott kés pen­gé­jé­re.  A táma­dást a szo­bá­ban végig­néz­te egy kilenc éves gyer­mek és más­fél éves húga is, akik azért vol­tak ott, mert a sér­tett szí­ves­ség­ből vigyá­zott rájuk, éppen ját­szott velük.

A siker­te­len ember­ölé­si kísér­let után a házi­ak a szom­széd­ba mene­kül­tek, ahová azon­ban követ­te őket a vád­lott, és az udva­ron egy fél tég­lá­val még meg­pró­bál­ta leüt­ni a sér­tett jelen­le­gi élettársát.

A Heves Megyei Főügyész­ség - élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­sel is bün­tet­he­tő - előre kiter­vel­ten elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel, vala­mint, ezzel hal­ma­zat­ban zak­la­tás bűn­tet­té­vel vádol­ja a fér­fit. Vád­ira­tá­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy a tör­vény­szék fegy­ház­bün­te­tést szab­jon ki a vád­lot­tal szem­ben, és tilt­sa el őt a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól, vala­mint koboz­za el az elkö­ve­tés­hez esz­kö­zül hasz­nált tőrt.

E g e r, 2016. októ­ber 12. napján

Dr. Sza­ló­ki Zoltán

főügyész

2016. 10. 13. Heves