Főoldal » Hírek » Bolgár embercsempész letartóztatását indítványozta az ügyészség - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak, aki 10 ille­gá­lis határ­át­lé­pő csem­pé­szé­sé­ben műkö­dött közre.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi 2022. augusz­tus 1. nap­ján, reg­gel 5 óra­kor isme­ret­len kilé­tű meg­bí­zó­ja uta­sí­tá­sá­ra Rösz­ke kül­te­rü­le­té­re haj­tott egy autó­val, mely­be fel­vett az elő­ző­leg isme­ret­len tár­sai által a hatá­ron, ille­gá­li­san átkí­sért tíz sze­mélyt. Velük Auszt­ria irá­nyá­ba indult volna, azon­ban a rend­őr­jár­őr rövid­del az elin­du­lást köve­tő­en iga­zol­tat­ta, elő­ál­lí­tot­ta, majd őri­zet­be vette a fér­fit. Az autó utas­te­ré­ben, cso­mag­tar­tó­já­ban utazó ille­gá­lis határ­át­lé­pők a rend­őri intéz­ke­dés során sem sze­mély­azo­nos­sá­gu­kat, sem magyar­or­szá­gi tar­tóz­ko­dá­suk jog­sze­rű­sé­gét iga­zol­ni nem tud­ták, magu­kat afgán és szír állam­pol­gár­nak vallották.

Az állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban az ügyész­ség a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sét a szökés-elrejtőzés, vala­mint a bün­te­tő­el­já­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lyé­re figye­lem­mel indítványozta.

A Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adva elren­del­te a férfi letar­tóz­ta­tá­sát. A bíró­ság vég­zé­se nem vég­le­ges, azzal szem­ben a gya­nú­sí­tott és a védő­je a sza­bad­lá­bon véde­ke­zés érde­ké­ben fel­leb­be­zést jelen­tet­tek be.