Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » „Bomba van épületben” közölte a saját hívószámáról a győri nő

A Győri Járá­si Ügyész­ség köz­ve­széllyel fenye­ge­tés bűn­tet­té­vel vádol egy nőt, aki 2017 decem­be­ré­ben saját hívó­szá­má­ról tele­fo­nált be az egyik győri pos­ta­hi­va­tal­ba azzal, hogy „bomba van az épületben”.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a 30 éves nő 2017 decem­be­ré­nek egyik reg­ge­lén azért keres­te fel a győri pos­ta­hi­va­talt, mert kül­de­ményt várt. A pénz­összeg azon­ban nem érke­zett meg, ezért a nő a távo­zá­sát köve­tő­en, dühé­ben a saját készü­lé­ké­ről indí­tott hívás­sal, bom­bá­val fenye­get­te meg a hiva­talt. Az épü­le­tet ki kel­lett üríteni.

A ter­helt a cse­lek­mé­nyét egy hónap­pal azután követ­te el, hogy más ügy­ben fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­ték lopás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt. Így az ügyész­ség a vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés indít­vá­nyo­zá­sa mel­lett a koráb­bi bün­te­tés vég­re­haj­tá­sá­nak elren­de­lé­sé­re is indít­ványt tett, továb­bá indít­vá­nyoz­ta az ügy egye­sí­té­sét a nő ellen ugyan­csak lopás vét­sé­ge és más bűn­cse­lek­mény miatt bíró­sá­gi sza­kasz­ban folya­mat­ban lévő ügyhöz.