Főoldal » Archív » Bombával fenyegető férfi miatt kellett kiüríteni egy budapesti bevásárlóközpontot – vádemelés

A 27 éves férfi a segély­hí­vón és az üzlet­köz­pont tele­fon­szá­mán is azzal fenye­ge­tett, hogy az épü­let­ben elhe­lye­zett bomba hama­ro­san rob­ban­ni fog. A valót­lan beje­len­tés miatt több ezer embert kel­lett kikül­de­ni az épületből. 

A vád­irat sze­rint a férfi 2018. május 25-én, dél­előtt, a 112-es segély­hí­vó szá­mon azt a valót­lan beje­len­tést tette, hogy egy X. kerü­le­ti üzlet­köz­pont­ban bom­bát helye­zett el, ami két óra múlva fel­rob­ban. A vád­lott a fenye­ge­té­sét ezután az üzlet­köz­pont tele­fon­szá­mán is megismételte.

A férfi beje­len­té­se alap­ján a rend­őrök az üzlet­köz­pon­tot kiürí­tet­ték, ennek során leg­alább 3500 vásár­lót és 200 alkal­ma­zot­tat kel­lett távo­zás­ra kötelezni.

A bom­bá­val fenye­ge­tő fér­fit – gyors azo­no­sí­tá­sát köve­tő­en – rövid időn belül, a bevá­sár­ló­köz­pont köze­lé­ben elfog­ták a rendőrök.

A Buda­pes­ti X. és XVII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben a köz­nyu­gal­mat súlyo­san meg­za­va­ró köz­ve­széllyel fenye­ge­tés bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a bíró­ság­ra. A vád sze­rin­ti bűn­cse­lek­mény tör­vény sze­rin­ti bün­te­té­si téte­le egy évtől öt évig ter­je­dő szabadságvesztés.