Főoldal » Hírek » Bombával fenyegetőzött, majd tanácsokat adott a rendőröknek – a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki három­szor is bete­le­fo­nált a segély­hí­vó­ra, hogy bomba van egy sze­ge­di bevá­sár­ló központban.

A vád­irat sze­rint a vád­lott elő­ször 2021. augusz­tus 18. nap­ján, dél­után 4 óra­kor tele­fo­nált a 112-re és közöl­te: „ 10 perce van, hogy elmond­ja a felet­te­sé­nek, bomba van a bevá­sár­ló­köz­pont­ban”. A tele­fon­ban a férfi azt is állí­tot­ta, hogy a bomba éles és egy órát ad a meg­ta­lá­lás­ra, majd közöl­te a pon­tos címet is.

Egy bő fél óra múlva a férfi ismét fel­hív­ta a segély­hí­vót és közöl­te, hogy a kime­ne­kí­tés­től szá­mí­tott 3 és fél órát ad a bomba meg­ta­lá­lá­sá­ra, majd arra is hivat­ko­zott, hogy lesz még pár ilyen.

Újabb fél óra eltel­té­vel a vád­lott ismé­tel­ten tele­fo­nált és kifo­gá­sol­ta, hogy nagyon las­sú­ak a rend­őrök, látja őket, és ves­se­nek be drónt is a kere­sés­ben amel­lett, hogy nála egyéb­ként pisz­toly is van.

A férfi fenye­ge­té­se a köz­nyu­gal­mat súlyo­san meg­za­var­ta, a bevá­sár­ló köz­pon­tot több száz ember­nek el kel­lett hagy­nia. Az épü­let­ben bom­bát nem találtak.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben köz­nyu­gal­mat súlyo­san meg­za­va­ró köz­ve­széllyel fenye­ge­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat.

A vád­eme­lés­kor letar­tóz­ta­tás­ban levő férfi bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.