Főoldal » Hírek » Bontási munka során halt meg egy kábelszerelő - a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Ózdi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt két férfi ellen halált okozó fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­ge miatt. Az elkö­ve­tők műve­ze­tő­ként és pro­jekt­me­ne­dzser­ként egy bon­tá­si munka során nem adtak meg­fe­le­lő uta­sí­tá­so­kat, elmu­lasz­tot­ták a mun­ka­te­rü­let ellen­őr­zé­sét, mely­nek követ­kez­té­ben egy kábel­sze­re­lő mun­kás­ra rádőlt a vas­be­ton oszlop.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak egy háló­zat­sze­re­lő gaz­da­sá­gi tár­sa­ság alkal­ma­zá­sá­ban áll­tak, egyi­kük műve­ze­tő­ként, a másik projektmenedzserként.

2021. már­ci­us ele­jén, reg­gel egy bor­so­di köz­ség kül­te­rü­le­tén, hasz­ná­la­ton kívü­li lég­ve­ze­ték vas­be­ton osz­lo­pa­i­nak a bon­tá­si mun­ká­la­ta­i­ba kezd­tek. A kábel­sze­re­lő beta­ní­tott mun­kás fel­má­szott egy vas­be­ton osz­lop­ra, 8 méte­res magas­ság­ban futó veze­té­ket levág­ta, ami­kor az osz­lop beton­hi­á­nyos, kor­ro­dált vasa­la­ti alj­za­ta elmoz­dult és az osz­lop a leesés elle­ni védő­esz­köz­zel rög­zí­tett sér­tet­tel együtt kidőlt.

A sér­tett olyan sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, melyek követ­kez­té­ben a hely­szí­nen meghalt.

A bekö­vet­ke­zett bal­eset­ben köte­le­zett­ség­sze­gő maga­tar­tá­suk miatt fele­lős­ség ter­he­li a vád­lot­ta­kat, mert a műve­ze­tő a konk­rét sze­re­lé­si módra nem adott uta­sí­tást, míg a pro­jekt­me­ne­dzser által a bal­eset nap­ján kiadott mun­ka­uta­sí­tás nem tar­tal­maz­ta az osz­lo­pok álla­gá­nak ellen­őr­zé­sét. A mulasz­tá­sok és a bekö­vet­ke­zett halált okozó bal­eset között köz­vet­len oko­za­ti össze­füg­gés álla­pít­ha­tó meg.

Az ügyész­ség a vád­lot­tak­kal szem­ben fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés indítványozott.