Főoldal » Hírek » Bordáit törte és eszméletlenre verte volt élettársát - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség súlyos testi sér­tés­sel elkö­ve­tett kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­te miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki itta­san, éjjel rátört volt élet­tár­sá­ra és ököl­lel addig ütöt­te az asszonyt, míg esz­mé­le­tét nem veszí­tet­te. Ezután a soro­zat bor­da­tö­rést szen­ve­dett, vérző sérül­tet magá­ra hagy­va elmenekült. 

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2020 végé­től 2021 júni­u­sá­ig együtt élt a sér­tet­tel egy Kis­kun­ha­las kör­nyé­ki tanyán. Ittas álla­pot­ban azon­ban rend­sze­re­sen bán­tal­maz­ta az asszonyt: tenyér­rel, ököl­lel ütöt­te, de volt, hogy lefe­jel­te. Emi­att az élet­tár­si kap­cso­la­tuk 2021 nya­rán véget ért, és a sér­tett elő­ször a lányá­hoz, majd a köz­ség­ben albér­let­be költözött.

2021. júli­us 19-én késő este a férfi itta­san meg­je­lent volt élet­tár­sa albér­le­té­nél, ahol a zárt kapun átugor­va, az ajtót benyom­va a lakás­ba is beju­tott. Ott elő­ször szid­ta, majd test­szer­te ököl­lel addig ütle­gel­te az asszonyt, míg esz­mé­le­tét nem veszí­tet­te. A vád­lott ezután a több­szö­rös bor­da­tö­rést szen­ve­dett, vérző sérül­tet magá­ra hagy­ta és elmenekült.

Az ügyész­ség a fér­fit súlyos testi sér­tés­sel elkö­ve­tett kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­té­vel vádol­ja, ezért vele szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. Bűnös­sé­gé­ről a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság hoz döntést.