Főoldal » Hírek » Bordatöréssel zárult a véletlen benzinkúti találkozás - videóval - a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki egy koráb­bi nézet­el­té­ré­sük miatt előbb síp­cson­ton rúgta, majd több alka­lom­mal, ököl­lel meg­ütöt­te a sértettet.

A vád­irat sze­rint a hely­bé­li férfi – az ügy vád­lott­ja – 2022. júli­us 28. nap­ján a sér­tet­tet köve­tő­en érke­zett a jános­hal­mi ben­zin­kút­ra. A két férfi egy koráb­bi nézet­el­té­ré­sük miatt oly­annyi­ra rossz viszony­ban volt, hogy ami­kor a vád­lott a ben­zin­kút shop­já­ban meg­lát­ta a pénz­tár­tól éppen távo­zó sér­tet­tet, őt jobb láb­bal síp­cson­ton rúgta. Ezt köve­tő­en az elkö­ve­tő a távo­zó sér­tett után ment és egy rövid szó­vál­tást köve­tő­en, a gép­ko­csi­já­nál több alka­lom­mal, ököl­lel meg is ütöt­te haragosát.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben 8 napon túl gyó­gyu­ló sérü­lést, több­szö­rös bor­da­tö­rést szenvedett.

Az ügyész­ség a fér­fit súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádol­ta és ezért vele szem­ben bün­te­tő­vég­zés hoza­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát indítványozta.

A Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság a vád­lot­tat jog­erő­sen 8 hónap, vég­re­haj­tá­sá­ban 1 évi pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélte.

Az aláb­bi vide­ón a cse­lek­mény látható.