Főoldal » Archív » Bordélyházat üzemeltetett, ahol kábítószert is árult Miskolcon - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Üzlet­sze­rű kerí­tés bűn­tet­te, kitar­tott­ság bűn­tet­te és kábí­tó­szer keres­ke­de­lem bűn­tet­te miatt emelt vádat a Mis­kol­ci Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség egy 44 éves fér­fi­val és tár­sá­val szem­ben.

A vád­lott férfi 2014 év ele­jé­től egy álta­la bérelt csa­lá­di ház­ban ren­de­zett be „masszázs­sza­lont”. A sza­lon­ban, ahová inter­ne­tes hir­de­tést köve­tő­en vette fel a lányo­kat, ero­ti­kus masszázs és sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tás volt a fő pro­fil. A lányo­kat, miu­tán beta­ní­tot­ta és kipró­bál­ta őket, tema­ti­kus olda­la­kon hir­det­te. Róluk ero­ti­kus fény­ké­pe­ket készí­tett és helye­zett el ezen olda­la­kon. Őket ellát­ta mobil­te­le­fon­nal is a ven­dé­gek­kel való könnyebb kap­cso­lat­tar­tás érde­ké­ben. A tevé­keny­ség­ből szár­ma­zó bevé­tel felét eltet­te, a másik felét a lányok meg­tart­hat­ták. Ezen túl­me­nő­en tőlük havi három­ezer forint rezsi­költ­sé­get is besze­dett. A vád­lott hatá­roz­ta meg a külön­bö­ző sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tá­sok árát is.

A férfi a lakás­ban vigyá­zott a lányok­ra, és az eset­le­ges agresszív ven­dé­gek ellen egy rott­wei­ler kutyát is beszer­zett. A sza­lon­ban nyolc nő dol­go­zott, akik a közel más­fél év alatt mil­li­ós nagy­ság­ren­dű bevé­tel­hez jut­tat­ták a fér­fit.

A sza­lon sike­rén fel­buz­dul­va a vád­lott elha­tá­roz­ta, hogy az ott ren­de­zett after­par­tykon kábí­tó­szert is biz­to­sít ven­dé­ge­i­nek és a lányok­nak. Ezért meg­ál­la­po­dott egy másik fér­fi­val, aki a fővá­ros­ból szál­lí­tot­ta részé­re a speed port. Ezt kipor­ci­óz­ták és tovább­ér­té­ke­sí­tet­ték. Ennek során, bele­ért­ve az ott dol­go­zó lányok néme­lyi­két is, mint­egy kilenc állan­dó vevő­je volt.

Az ügyész­ség a házi őri­zet­ben lévő vád­lot­tal, és a lak­hely­el­ha­gyá­si tila­lom alatt álló tár­sá­val szem­ben bör­tön­bün­te­tést, köz­ügyek­től eltil­tást és vagyon­el­kob­zást indít­vá­nyo­zott.

Mis­kolc, 2016. októ­ber hó 10. nap­ján

Dr. Mis­kol­ci Lász­ló

főügyész

2016. 10. 10. Borsod-Abaúj-Zemplén