Főoldal » Archív » Bordélyházat üzemeltettek Békéscsabán

A Békés­csa­bai Járá­si Ügyész­ség pros­ti­tú­ció elő­se­gí­té­sé­nek bűn­tet­te és kerí­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a pár­ral szem­ben, akik más­fél éven keresz­tül külön­bö­ző ingat­la­nok­ban bor­dély­há­zat működ­tet­tek Békés­csa­bán, ahol pros­ti­tu­ál­tak sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tá­sa­it szer­vez­ték meg, vala­mint őket fér­fi­ak részé­re magán­la­ká­sok­ba és hote­lek­be köz­ve­tí­tet­ték ki sze­xu­á­lis cse­lek­mény végzésére.

Békés Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 12.11.