Főoldal » Archív » Borért és pénzért támadt áldozataira egy ittas hajdúszováti férfi

 

A Haj­dú­szo­bosz­lói Járá­si Ügyész­ség elle­ne rab­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat a Haj­dú­szo­bosz­lói Járásbíróságon

A vád­lott 2016. augusz­tus 18-án nap­köz­ben nagy mennyi­sé­gű alko­holt fogyasz­tott, majd 22 óra körü­li idő­ben elment a sér­tet­tek házá­hoz. A férfi a lela­ka­tolt kis­ka­put a sar­ká­ról leemel­te, majd a nyi­tott ajtón át bement a házba, ahol az egyik alvó sér­tet­tet ököl­lel több­ször arcon ütöt­te, miköz­ben bort köve­telt tőle.

A sér­tett­nek a bán­tal­ma­zás elle­né­re sike­rült kime­ne­kül­nie a ház­ból, majd az egyik szom­széd udva­rán bújt el.

A vád­lott ezután rátá­madt a ház­ban tar­tóz­ko­dó másik sér­tett­re, az arcán több­ször meg­ütöt­te, majd meg­rúg­ta a mell­ka­sát. A férfi a kitar­tó bán­tal­ma­zás során nagyobb össze­gű pénzt és ciga­ret­tát köve­telt a sértettől.

A sér­tett kisza­ladt a ház­ból, azon­ban a vád­lott utána ment és meg­aka­dá­lyoz­ta, hogy a szom­szé­dok­tól segít­sé­get kér­jen. Az ese­mé­nyek­re fel­éb­re­dő, a sér­tet­tek­kel együtt lakó sze­mély tele­fo­non érte­sí­tet­te a rend­őr­sé­get, ez idő alatt azon­ban a vád­lott elme­ne­kült a helyszínről.

A sér­tet­tek a bán­tal­ma­zás során 8 napon belül gyó­gyu­ló zúzó­dá­sos sérü­lé­se­ket szen­ved­tek, azon­ban figye­lem­mel a sérült test­tá­jé­kok­ra, vala­mint az ütle­ge­lés kitar­tó mód­já­ra a vád­lott szán­dé­ka 8 napon túl gyó­gyu­ló sérü­lés oko­zá­sá­ra irányult.

A haj­dú­szo­vá­ti férfi a bűn­cse­lek­mé­nyek során nem tulaj­do­ní­tott el sem­mit a sértettektől.

Az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő, több­szö­rö­sen bün­te­tett vád­lott ellen a Haj­dú­szo­bosz­lói Járá­si Ügyész­ség rab­lás és súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te, továb­bá erő­szak­kal, éjjel elkö­ve­tett magán­lak­sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat a Haj­dú­szo­bosz­lói Járás­bí­ró­sá­gon. A vád­irat­ban fegy­ház és köz­ügyek­től eltil­tás bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.