Főoldal » Archív » Börtön helyett kényszergyógykezelés az összeférhetetlen zalai férfinak

Fenye­ge­té­se­i­től volt han­gos a falu, rend­őri intéz­ke­dés­re is sor került.

Egy koráb­ban már cse­lek­vő­ké­pes­sé­get kizá­ró gond­nok­ság alá helye­zett 53 éves zalai férfi 2016 őszé­től kez­dő­dő­en falu­kö­zös­sé­gé­nek rémé­vé vált.

A helyi élel­mi­szer­bolt­ban elő­ze­tes szó­vál­tás nél­kül szi­dal­ma­zott, majd arcul ütött egy 73 éves idős asszonyt. Egy házas­párt  verés­sel és meg­ölés­sel fenye­ge­tett meg. Egy, a háza előtt sétá­ló fér­fit pedig azzal, hogy meg­öli, özveggyé teszi a fele­sé­gét, a gye­re­ke árván fog fel­nő­ni, mert kés­sel vágja el a tor­kát. Egy másik helyi lakos­nak több­ször is  kilá­tás­ba helyez­te,  hogy meg­öli, szán­dé­ká­nak egy bot­tal adott nyo­ma­té­kot. Máso­kat rend­sze­re­sen  verés­sel fenye­ge­tett, de volt olyan sze­mély is, aki­nek a házát akar­ta fel­gyúj­ta­ni. A férfi maga­tar­tá­sa  a sér­tet­tek­ben komoly félel­met keltett.

2017. már­ci­us 29-én a dél­utá­ni órák­ban a férfi szom­széd­ja kért vas­vil­lás fenye­ge­tés miatt rend­őri segít­sé­get, mert a fér­fit zavar­ta a tv nézés­ben a szom­széd kerti munkája.

A férfi a hely­szín­re érke­ző rend­őr­jár­őr­rel sem volt együtt­mű­kö­dő, agresszí­ven lépett fel, vas­vil­lá­val támadt rájuk, leszú­rás­sal fenye­get­te meg őket, majd az intéz­ke­dő rend­őrök elől a pad­lás­ra mene­kült, a fel­já­ra­tot hűtő­szek­rénnyel,  vas­kád­dal, és ola­jos hor­dó­val  tor­la­szol­ta el, majd befőt­tes­üve­gek­kel és tég­la­da­ra­bok­kal dobálózott.

Az igaz­ság­ügyi elmeorvos-szakértői véle­mény sze­rint a férfi kóros elme­ál­la­po­tú, a belá­tá­si képes­sé­ge hiányzik.

A Zala­eger­sze­gi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a fér­fi­vel szem­ben  fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak  bűn­tet­te, becsü­let­sér­tés  vét­sé­ge és zak­la­tás vét­sé­ge miatt emelt vádat a Zala­eger­sze­gi Járásbíróságon.

A bün­te­tő tör­vény­könyv ren­del­ke­zé­sei alap­ján nem bün­tet­he­tő, aki a bűn­cse­lek­ményt  az elme­mű­kö­dés olyan kóros álla­po­tá­ban köve­ti el,  amely kép­te­len­né teszi cse­lek­mé­nye követ­kez­mé­nye­i­nek a fel­is­me­ré­sé­re,  vagy arra, hogy e fel­is­me­rés­nek meg­fe­le­lő­en  cse­le­ked­jék. Erre figye­lem­mel a járá­si ügyész­ség sza­bad­ság­vesz­tés helyett a férfi kény­szer­gyógy­ke­ze­lé­sé­nek elren­de­lé­sét  indítványozta.