Főoldal » Hírek » Börtön vár a feleségét bántalmazó bátonyterenyei férfire - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 45 éves bátony­te­re­nyei férfi ellen, aki hóna­po­kon keresz­tül ter­ro­ri­zál­ta és bán­tal­maz­ta feleségét.

A vád sze­rint a férfi 2020 máju­sá­tól augusz­tu­sá­ig közös bátony­te­re­nyei laká­suk­ban rend­sze­re­sen bán­tal­maz­ta fele­sé­gét. Több­ször fel­po­foz­ta, volt, hogy egy műanyag slag­gal ütöt­te meg, gyak­ran fenye­get­te meg­ölés­sel, majd augusz­tus­ban már ököl­lel verte és meg­rug­dos­ta. Az augusz­tu­si bán­tal­ma­zá­sok során a nő test­szer­te zúzó­dá­sos, bevér­zé­ses sérü­lé­se­ket szenvedett.

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség a férfi ellen kap­cso­la­ti erő­szak, súlyos testi sér­tés kísér­le­te és zak­la­tás miatt emelt vádat, mely­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.

Arra az eset­re, ha a ter­helt a bíró­ság elő­ké­szí­tő ülé­sén a férfi beis­me­ri a cse­lek­mé­nye­it és magát bűnös­nek vall­va lemond a tár­gya­lás tar­tá­sá­hoz való jogá­ról, az ügyész­ség 1 év 8 hó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett ún. „mér­té­kes indít­ványt”. Ha a bíró­ság elíté­li, a fér­fi­nak a koráb­ban vele szem­ben kisza­bott továb­bi 1 év 2 hó fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tést is le kell töltenie.

Az ügy­ben koráb­ban letar­tóz­ta­tás­ban, majd bűn­ügyi fel­ügye­let­ben volt vád­lott ügyé­ben a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság dönt.