Főoldal » Hírek » Börtön vár a katalizátorok trükkös lopására szakosodott tolvajra - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­fél­egy­há­zi Járá­si Ügyész­ség üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki a vád sze­rint trük­kös mód­szer­rel autó­ka­ta­li­zá­to­ro­kat lopott. Egyik áldo­za­tá­tól sze­re­lést imi­tál­va a kipu­fo­gó­dob­bal együtt, mind­két autó­já­nak kata­li­zá­to­rát ellop­ta; míg egy másik, utcán par­ko­ló jármű kipu­fo­gó­rend­sze­rét fényes nap­pal elvág­ta és a saját autó­já­ra kötött kötél­lel meg­pró­bál­ta azt az alváz­ról leszakítani.

A vád­irat sze­rint a kazinc­bar­ci­kai férfi két fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés pró­ba­ide­je alatt, tavaly októ­ber ele­jén meg­je­lent egy pető­fi­szál­lá­si tanyán és az ott lakó asszony­nak aján­la­tot tett arra, hogy az udva­ron álló, for­ga­lom­ból kivont sze­mély­gép­ko­csi­ja kata­li­zá­to­rát meg­vá­sá­rol­ná. A sér­tett az aján­la­tot nem fogad­ta el, mert az alkat­részt egy másik autó­já­ba akar­ta átten­ni, mivel annak kipu­fo­gó­ja lyu­kas volt. Ekkor a vád­lott fel­aján­lot­ta, hogy a javí­tást majd ő elvég­zi, amibe a sér­tett bele­egye­zett. Ezután a vád­lott sze­re­lést imi­tál­va mind­két jármű kata­li­zá­to­rát a magá­val vitt elekt­ro­mos vágó­szer­szám­mal levág­ta, majd azo­kat a kipu­fo­gó­dob­bal együtt saját autó­já­ba tette és azzal az ürüggyel távo­zott a tanyá­ról, hogy ragasz­tó­ért kell men­nie. A sér­tett 70.000,- Ft kárt szen­ve­dett, amely­nek meg­té­rí­té­se érde­ké­ben a nyo­mo­zás során pol­gá­ri jogi igényt jelen­tett be.

A vád­lott két nap­pal koráb­ban Gátéron is meg­pró­bált egy kata­li­zá­tort ellop­ni: fényes nap­pal egy utcán par­ko­ló sze­mély­gép­ko­csi kipu­fo­gó­rend­sze­rét elvág­ta és a saját autó­já­ra kötött kötél­lel meg­pró­bál­ta azt az alváz­ról lesza­kí­ta­ni. Idő­köz­ben azon­ban meg­za­var­ták, így a hely­szín­ről a kata­li­zá­tort hát­ra­hagy­va elhajtott.

Az ügyész­ség a több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű fér­fit üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett lopás bűn­tet­té­vel vádol­ja és ezért vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za azzal, hogy a koráb­bi pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bün­te­té­se­i­nek utó­la­gos vég­re­haj­tá­sát is el kell ren­del­ni. A jelen­leg letar­tóz­ta­tás­ban lévő férfi ügyé­ben a Kis­kun­fél­egy­há­zi Járás­bí­ró­ság fog dönteni.