Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Börtön vár az idős személyeket kifosztó balassagyarmati vádlottra - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vádat emelt az ellen az 55 éves férfi ellen, aki két idős embert is kifosz­tott Balassagyarmaton.

A vád sze­rint a férfi 2022. május ele­jén egy dél­előtt szóba ele­gye­dett a balas­sa­gyar­ma­ti piac­ról gya­lo­go­san haza­fe­lé tartó 76 éves fér­fi­val, és meg­tud­ta a gya­nút­lan beszél­ge­tő­tár­sá­tól, hogy egye­dül él. Ezután a sér­tett haza­ment balas­sa­gyar­ma­ti ott­ho­ná­ba, ahol még a dél­előtt folya­mán a tévé előtt elaludt. Eköz­ben a vád­lott elment a házá­hoz, kiakasz­tot­ta a kaput belül­ről támasz­tó rudat, amit magá­hoz is vett, majd a nyit­va lévő házba is bement.

Bent ész­lel­te, hogy a sér­tett alszik, átku­tat­ta a lakást, majd ello­pott egy mobil­te­le­font és más hasz­ná­la­ti tárgyakat.

2022. augusz­tus 22-én kora dél­után a vád­lott Balas­sa­gyar­mat bel­vá­ro­sá­ban meg­lát­ta, hogy 75 éves moz­gás­kor­lá­to­zott isme­rő­se elesett az elekt­ro­mos kerék­pár­já­val és a föl­dön ül. Oda­ment hozzá, és bár a sér­tett fel­szó­lí­tot­ta, hogy hagy­ja békén, a férfi a 100.000 forint érté­kű arany nyak­lán­cát kitép­te a sér­tett nya­ká­ból, majd a föl­dön hagy­ta az ampu­tált lába miatt véde­ke­zés­re kép­te­len sértettet.

2022 augusz­tu­sá­nak egyik éjsza­ká­ján a vád­lott egy balas­sa­gyar­ma­ti étte­rem épü­le­té­be jutott be úgy, hogy a magá­val vitt lét­rá­val a kony­ha­ab­lak­hoz mászott és szét­vág­ta a szú­nyog­há­lót. A kony­há­ba érke­zett, ahon­nan 13.000 forint érték­ben élel­mi­sze­re­ket lopott.

A bün­te­tett elő­éle­tű, koráb­ban rab­lás miatt is elítélt fér­fit – aki a tár­gya­lá­sát letar­tóz­ta­tás­ban várja –  az ügyész­ség két rend­be­li kifosz­tás bűn­tet­té­vel és lopás vét­sé­gé­vel vádol­ja, ami miatt bör­tön­bün­te­tés­re tett indít­ványt a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vádiratában.