Főoldal » Hírek » Börtönbe kerülhet a közlekedési visszaeső – a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség sza­bad­ság­vesz­tés­re tett indít­ványt egy 45 éves férfi ügyé­ben, aki fittyet hány­va a koráb­bi bíró­sá­gi eltil­tá­sok­ra ismét volán mögé ült.

A vád­irat sze­rint a 45 éves fér­fit 2018-ban ittas jár­mű­ve­ze­tés miatt a bíró­ság 4 évre eltil­tot­ta a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től, ennek elle­né­re, 2021. novem­ber 23-án a 22-es főúton megint gép­ko­csit veze­tett, de egy rend­őri iga­zol­ta­tás során lebu­kott, így újabb bün­te­tő­el­já­rás indult ellene.

Az eljá­rás során kide­rült, hogy a férfi évek óta sem­mi­be veszi a köz­le­ke­dé­si sza­bá­lyo­kat és tilal­ma­kat, jelen­leg is egy másik eltil­tás hatá­lya alat­ti jár­mű­ve­ze­tés miatt ül börtönben.

Mivel már jóné­hány alka­lom­mal elítél­te a bíró­ság hason­ló cse­lek­mé­nyek miatt, és az utol­só sza­ba­du­lá­sá­tól nem telt még el három év, így külö­nös vissza­eső­nek szá­mít, ami­nek a bün­te­tés kisza­bá­sa­kor nagyon fon­tos súlyo­sí­tó sze­re­pe van.

A 45 éves fér­fit eltil­tás hatá­lya alatt elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­té­vel vádol­ta meg az ügyész­ség, és vele szem­ben az elő­éle­té­re figye­lem­mel letöl­ten­dő bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, köz­ügyek­től eltil­tás­ra és köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás­ra tett indítványt.

Az ügy­ben a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság dönt.