Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Börtönbe kerülhet az Egerben fosztogató férfi

Az Egri Járá­si Ügyész­ség két hóna­pon belül két­szer is vádat emelt azzal a 22 éves fér­fi­val szem­ben, akit koráb­ban rab­lás bűn­tet­te miatt nem jog­erő­sen már két és fél év bör­tön­re íté­let a bíróság.

Az idén janu­ár­ban benyúj­tott vád­irat sze­rint a férfi 2018. szep­tem­ber 10-én, haj­na­li 3 óra­kor szó­vál­tás­ba került az egri busz­pá­lya­ud­var köze­lé­ben a sér­tet­tel. Az ittas han­gos­ko­dás hama­ro­san dula­ko­dás­sá fajult, mely­nek során a vád­lott bele­ka­pasz­ko­dott ellen­fe­le övtás­ká­já­ba, amit a harc hevé­ben lesza­kí­tott róla. Nem sok­kal ezután maga a sér­tett is a föld­re került, ahol tehe­tet­le­nül feküdt, miköz­ben a vád­lott fel­vet­te a jár­dá­ról az ira­to­kat, tele­font és egyéb érté­ke­ket tar­tal­ma­zó övtás­kát, és a vere­ke­dést befe­je­zet­té nyil­vá­nít­va elsé­tált azzal a helyszínről.

A férfi már ezt meg­elő­ző­en is köve­tett el hason­ló bűn­cse­lek­ményt, ami miatt a járá­si ügyész­ség nem­rég újabb vád­ira­tot nyúj­tott be vele szem­ben. A ter­helt akkor is a várat­la­nul kínál­ko­zó alkal­mat hasz­nál­ta ki arra, hogy elve­gye egy azok meg­óvá­sá­ra aktu­á­lis álla­po­tá­nál fogva kép­te­len ember dol­ga­it. Ez 2018. júli­u­sá­ban tör­tént, ami­kor a vád­lott ugyan­csak a kora haj­na­li órák­ban Eger bel­vá­ro­sá­nak sétá­ló utcá­já­ban csa­var­gott, és ott fel­fi­gyelt az ittas­sá­ga miatt mélyen alvó sér­tett­re. A maga­te­he­tet­len férfi zse­be­it átku­tat­ta, majd a ruhá­já­ból magá­hoz vette az irat­tár­cá­ját és a mobil­te­le­fon­ját. Ezt köve­tő­en a tár­cá­ban talált sze­mé­lyes ira­to­kat kidob­ta egy köze­li kuká­ba, a lopott mobilt pedig egy órán belül elad­ta egy arra járó­nak, aki nem tudott annak eredetéről.

A fér­fit mind­két eset kap­csán kifosz­tás bűn­tet­té­vel vádol­ja az Egri Járá­si Ügyész­ség, mely utóbb benyúj­tott vád­ira­tá­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság egye­sít­se a két ügyet, és egy eljá­rás­ban bírál­ja el azo­kat. Figye­lem­mel az elkö­ve­tő elő­éle­té­re, vala­mint a kifosz­tás - egy évtől öt évig ter­je­dő - bün­te­té­si téte­lé­re is, az ügyész­ség arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság az elkö­ve­tő­vel szem­ben bör­tön­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tést szab­jon ki, emel­lett tilt­sa el a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól, alkal­maz­zon vele szem­ben rész­le­ges vagyon­el­kob­zást, és köte­lez­ze őt a fel­me­rült bűn­ügyi költ­sé­gek meg­fi­ze­té­sé­re is.