Főoldal » Archív » Börtönbe mehet a beteget kifosztó mentős

A Kapos­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség 2018 janu­ár­já­ban kifosz­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a men­tő­ápo­ló­val szem­ben, aki a men­tő­au­tó­ban ellop­ta egy beteg­sé­ge miatt öntu­dat­lan álla­pot­ban lévő idős férfi bank­kár­tyá­ját, és arról több alka­lom­mal pénzt vett le azok­nak az egész­ség­ügyi intéz­mé­nyek­nek a köze­lé­ben, ahol az éppen aktu­á­lis beteg­szál­lí­tás miatt járt.

A vád­lott a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se során 185.000 forint kész­pénzt szer­zett meg, de a siker­te­len pénz­fel­vé­te­li kísér­le­tek­kel együtt össze­sen 485.000 forint eltu­laj­do­ní­tá­sa állt a szándékában.

A Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság az ügy­ben a nyár folya­mán hir­de­tett íté­le­tet, a 28 éves, ezi­dá­ig bün­tet­len vád­lott bűnös­sé­gét az ügyé­szi vád­dal egye­ző­en álla­pí­tot­ta meg, és vele szem­ben 1 év 10 hónap bör­tön foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tést, 100.000 forint pénz­bün­te­tést és 3 év köz­ügyek­től eltil­tást sza­bott ki, vala­mint a vád­lot­tat 1 évre eltil­tot­ta bár­mi­lyen egész­ség­ügyi fog­lal­ko­zás gya­kor­lá­sá­tól is.

Az íté­le­tet az ügyész tudo­má­sul vette, míg a vád­lott és védő­je fel­men­té­sért fel­leb­bez­tek. Az ügy­ben másod­fo­kon a Kapos­vá­ri Tör­vény­szék jár el.