Főoldal » Archív » Börtönben kapott tipp alapján próbált betörni

A Sop­ro­ni Járá­si Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állí­tot­ta azt a fér­fit, aki 2014 május 13-án - 3 nap­pal a büntetés-végrehajtási inté­zet­ből tör­tént sza­ba­du­lá­sát köve­tő­en - kísé­relt meg betör­ni egy sop­ro­ni házba. A férfi a tip­pet a bör­tön­ben kapta. Onnan tudta, hogy a csa­lá­di ház­ban 200.000-300.000 Ft érték­ben arany­ék­sze­rek lehet­nek. A sza­ba­du­lá­sát köve­tő­en úgy kísé­relt meg bejut­ni a csa­lá­di házba, hogy elő­ször csen­ge­tés­sel meg­győ­ző­dött arról, hogy a ház­ban nem tar­tóz­ko­dik senki, majd az erkély­aj­tót egy, az utcán talált met­sző­ol­ló­val meg­pró­bál­ta kife­szí­te­ni. Mivel azon­ban ajtót nem sike­rült kife­szí­te­nie és a bera­gadt kapu­csen­gő hang­ja is zavar­ta, elme­ne­kült a helyszínről.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 05.19.