Főoldal » Archív » Börtönben verekedett – vádat emelt a főügyészség

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal az elítélt­tel szem­ben, aki 2017. év janu­ár­já­nak ele­jén élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket oko­zott cel­la­tár­sá­nak.

A vád­irat sze­rint a több mint 10 éves fegy­ház­bün­te­té­sét töltő elítélt a vár­ha­tó sza­ba­du­lá­sá­ra figye­lem­mel ún. rein­teg­rá­ci­ós zár­ká­ban került elhe­lye­zés­re a későb­bi sér­tet­tel együtt. Közöt­tük bará­ti kap­cso­lat ala­kult ki, ami azon­ban foko­za­to­san alá- és fölé­ren­delt­sé­gi viszonnyá ala­kult át, mely­ben a vád­lott igye­ke­zett a sér­tet­tet ural­ni, érzel­mi­leg befo­lyá­sol­ni, kont­roll alatt tar­ta­ni, meg­ha­tá­roz­va szá­má­ra azt is, hogy hová mehet, ille­tő­leg kivel beszél­het.  

A sér­tett 2017. janu­ár­ját meg­elő­ző idő­szak­ban más elítél­tek­kel is beszél­ge­tett, jól érez­te magát, meg­sért­ve ezzel azt a viszonyt, ame­lyet vonat­ko­zá­sá­ban a vád­lott kialakított. 

Ebből adó­dó­an 2017. janu­ár 5-én a vád­lott kér­dő­re vonta a zár­ká­ba vissza­té­rő sér­tet­tet, és kia­bál­ni kez­dett vele. A vita során a vád­lott két alka­lom­mal arcon ütöt­te a sér­tet­tet, ille­tő­leg nagy erő­vel, ököl­lel a hasá­nak bal olda­lán is meg­ütöt­te. A sér­tett fáj­dal­má­ban a zár­ka­aj­tó­nak esett és össze­gör­nyedt, azon­ban a vád­lott még egy­szer ugyan­azon a helyen, has­tá­jé­kon újra meg­ütöt­te őt. A sér­tett nem érte­sí­tet­te a büntetés-végrehajtási inté­zet állo­má­nyát sem a bán­tal­ma­zás tényé­ről, sem arról, hogy rosszul érzi magát, csak akkor kért orvo­si segít­sé­get, ami­kor fáj­dal­mai már elvi­sel­he­tet­len mér­té­ket öltöttek. 

A kór­há­zi ellá­tás során meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy a sér­tett­nek több napos lép­sé­rü­lé­se van, amely azon­na­li műté­ti beavat­ko­zást indo­kolt, emel­lett lép­na­gyob­bo­dás és vér­zés miatt is gyógy­ke­ze­lés­ben része­sí­tet­ték a sér­tet­tet. Az orvo­si beavat­ko­zás­nak köszön­he­tő­en nem kel­lett a lépet eltá­vo­lí­ta­ni, azon­ban a sér­tett sérü­lé­sei így is 8 napon túl gyó­gyul­tak és köz­ve­tett élet­ve­szé­lyes álla­po­tot eredményeztek. 

A főügyész­ség a vád­lot­tat, mint több­szö­rös vissza­esőt élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja.  

A vád­eme­lés­kor letar­tóz­ta­tás­ban levő vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Tör­vény­szék fog dönteni.