Főoldal » Archív » Börtönből is csalt – vádat emelt ellene az ügyészség

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt azzal a jog­erős sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sét töltő fér­fi­val szem­ben, aki pénz­nye­re­mény valót­lan ígé­re­té­vel tele­fon­egyen­le­ge fel­töl­té­sé­re vette rá a sértetteket.

A vád­lott 2016. év júni­u­sá­ban jog­erős sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sét töl­töt­te, ennek során isme­ret­len módon bir­to­ká­ba került tele­fon­ké­szü­lé­ké­be fel­vált­va, két haj­lék­ta­lan sze­mély nevé­re vásá­rolt SIM-kártyát helye­zett be. A vád­lott a bör­tön­ből vélet­len­sze­rű­en külön­bö­ző tele­fon­szá­mo­kat hívott fel annak érde­ké­ben, hogy a tele­font fel­ve­vő­ket meg­té­vessze, őket pénz­nye­re­mény ígé­re­té­vel tele­fon­egyen­le­gek fel­töl­té­sé­re vegye rá, ame­lye­ket azután a későb­bi­ek­ben felhasznált.

Fenti cél­ból hívta fel a vád­lott azt a sze­ge­di sér­tet­tet, aki­nek álné­ven az egyik magyar­or­szá­gi mobil­szol­gál­ta­tó kép­vi­se­lő­je­ként mutat­ko­zott be. Közöl­te a sér­tet­tel, hogy 125.000-.Ft-ot nyert, s ehhez úgy jut­hat hozzá, hogy­ha az össze­get a vád­lott uta­sí­tá­sai sze­rint bank­au­to­ma­tán keresz­tül fel­töl­ti a bank­szám­lá­já­ra. A vád­lott útmu­ta­tá­sá­nak meg­fe­le­lő­en még aznap a sér­tett az egyik bank­au­to­ma­tá­nál a vád­lott által meg­adott tele­fon­szám­ra 15.000.-Ft-onként 90.000.-Ft-ot töl­tött fel, a továb­bi tranz­ak­ci­ók csak azért nem sike­rül­tek, mert a bank­au­to­ma­ta a fenti össze­get meg­ha­la­dó­an a meg­bí­zá­so­kat elutasította.

Ugyan­ez­zel a mód­szer­rel hívta fel a vád­lott 2016. júni­us 25. nap­ján azt a pécsi sér­tet­tet, aki­nek szin­tén 125.000.-Ft-os nye­re­mény­ről szá­molt be, mint az egyik magyar­or­szá­gi nagy mobil­szol­gál­ta­tó kép­vi­se­lő­je. Ebben az eset­ben 15.000.-Ft-onként 135.000.-Ft került fel­töl­tés­re a vád­lott által hasz­nált telefonkártyára.

A vád­lott a vád tár­gyá­vá tett cse­lek­mé­nye­it az ugyan­ilyen bűn­cse­lek­mé­nyek miatt ugyan­ezen idő­szak­ban indult más bün­te­tő­el­já­rá­sok­ra is figye­lem­mel rend­sze­res haszon­szer­zés­re töre­ked­ve követ­te el.

A járá­si és nyo­mo­zó ügyész­ség a vád­lot­tat 2 rend­be­li kisebb kárt okozó üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja, ame­lye­ket több­szö­rös vissza­eső­ként köve­tett el. A vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.