Főoldal » Archív » Börtönbüntetés a dohánybolti betörő párosnak

A Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság első­fo­kú íté­le­té­vel össze­sen három év bör­tön­bün­te­tést sza­bott ki a bátony­te­re­nyei dohány­bolt­ba betö­rő fér­fi­ak­kal szemben.

A vád­lot­tak 2016. szep­tem­ber végé­nek egyik éjje­lén érkez­tek meg egy bátony­te­re­nyei dohány­bolt­hoz azért, hogy onnan eltu­laj­do­nít­sák a pénz­tár­gép­ben talál­ha­tó kész­pénzt, vala­mint annyi árut, amennyit maguk­kal tud­nak vinni. Lever­ték a dohány­bolt külső falán elhe­lye­zett riasz­tó­do­bozt, majd egyi­kük egy feszí­tő­vas­sal az ajtót beütöt­te és befe­szí­tet­te, majd a belső falon elhe­lye­zett riasz­tó­do­bozt pró­bál­ta meg hatás­ta­la­ní­ta­ni. Eköz­ben társa szin­tén meg­pró­bált bemen­ni, azon­ban ekkor az épü­let riasz­tó beren­de­zé­se jel­zést adott, ami a vád­lot­ta­kat az elkö­ve­tés­ben meg­za­var­ta, cse­lek­mé­nyü­ket befe­jez­ni már nem tud­ták, és a hely­szín­ről elme­ne­kül­tek. A vád­lot­tak érté­ket eltu­laj­do­ní­ta­ni nem tud­tak ugyan, de cse­lek­mé­nyük a ron­gá­lás­sal így is több mint 330.000 forint kárt okozott.

A vád­lot­tak elő­éle­tük (egyi­kük külö­nös vissza­eső, a másik pedig vissza­eső) és a bűn­is­mét­lés veszé­lye miatt elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ba kerül­tek a dohány­bol­ti lopás miatt, majd házi őri­ze­tü­ket ren­del­te el a bíróság.

Mind­ket­ten házi őri­zet­ben vol­tak, ami­kor 2017. augusz­tus ele­jén újabb bűn­cse­lek­ményt követ­tek el. Egyi­kük tar­tóz­ko­dá­si helyén, az ingat­lan előtt szó­vál­tás­ba keve­red­tek, majd dula­kod­ni kezd­tek, amely­nek során több alka­lom­mal meg­ütöt­ték egy­mást. A 33 éves vád­lott egy bot­tal fejen ütöt­te, majd test­szer­te ütle­gel­te is néhány évvel fia­ta­labb tár­sát, aki a bán­tal­ma­zást fejre és test­re mért üté­sek­kel viszo­noz­ta. Az idő­sebb vád­lott nyolc napon belül gyó­gyu­ló felü­le­tes hám­sé­rü­lést szen­ve­dett a hom­lo­kán, társa a hom­lok és a fej­te­tő zúzott-repesztetett sebét, de ese­té­ben a súlyo­sabb, kopo­nya­csont­tö­ré­ses sérü­lés kelet­ke­zé­sé­nek elma­ra­dá­sa kizá­ró­lag a vélet­len­nek volt köszönhető.

A vád­lot­tak 2017. augusz­tu­si cse­lek­mé­nyük után újra elő­ze­tes fogva tar­tás­ba kerül­tek, az íté­let meg­ho­za­ta­la­kor lak­hely­el­ha­gyá­si tila­lom alatt álltak.

A bíró­ság a fia­ta­lab­bik vád­lot­tal szem­ben 1 év 2 hó bör­tön­bün­te­tést sza­bott ki lopás és garáz­da­ság miatt, míg tár­sá­val szem­ben 1 év 10 hó bör­tön­bün­te­tést lopás, fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság és súlyos testi sér­tés bűn­tett kísér­le­te miatt. A bíró­ság mind­ket­tő­jü­ket 2 évre eltil­tot­ta a köz­ügyek gyakorlásától.