Főoldal » Archív » Börtönbüntetés az ügyészi indítvány a sorozatbetörőkkel szemben

A Pász­tói Járá­si Ügyész­ség lopás bűn­tet­te és ron­gá­lás vét­sé­ge miatt emelt vádat egy 39 éves és egy 44 éves Nóg­rád megyei fér­fi­val szem­ben, akik lakó­he­lyü­kön több ingat­lan­ba is betör­tek és egy gép­jár­mű­vet is megrongáltak.

A vád sze­rint a fia­ta­labb férfi 2018. szep­tem­ber 30-án, 21 óra­kor meg­ron­gált egy, az utcán par­ko­ló kis­te­her­au­tót: a cso­mag­tar­tó zár­ját, a kor­mány­ke­rék egy részét, az irány­jel­ző és az ablak­tör­lő kap­cso­ló­it letör­te, mellyel 90.000 forint kárt oko­zott a sértettnek.

A vád­lot­tak 2018 kará­cso­nyán a lakó­he­lyü­kön tör­tek be egy ingat­lan­ba, mely­ről tud­ták, hogy a tulaj­do­no­sa hosszabb ideje kór­ház­ban van. A kerí­té­sen átmász­va jutot­tak be az udvar­ra, majd a ház ajta­ját a fészer­ben talált pót­kulccsal kinyi­tot­ták, és onnan szer­szám­gé­pe­ket, táv­csö­vet, vér­nyo­más­mé­rőt, vala­mint sze­szes ita­lo­kat vit­tek el, össze­sen 62.000 forint értékben.

Alig három hét­tel később a fia­ta­labb férfi vissza­tért az ingat­lan­hoz, ahol a hátsó abla­kon talál­ha­tó redőnyt fel­fe­szí­tet­te, az abla­kot betör­te és bemá­szott a házba. Ez alka­lom­mal ház­tar­tá­si kis­gé­pe­ket, gáz­pa­lac­ko­kat és egy fest­ményt lopott el, össze­sen 99.000 forint érték­ben, melye­ket a későb­bi­ek­ben eladott.

Az oko­zott kár­ból 112.000 forint lefog­la­lás­sal megtérült.

A Pász­tói Járá­si Ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő elkö­ve­tők­kel szem­ben – akik közül az egyik vád­lott több­szö­rös és külö­nös vissza­eső, míg a másik fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés hatá­lya alatt áll – vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát, vala­mint a koráb­bi fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés vég­re­haj­tá­sá­nak elren­de­lé­sét, a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól való eltil­tá­su­kat, továb­bá az oko­zott kár meg­té­rí­té­sét indít­vá­nyoz­ta vádiratában.