Főoldal » Archív » Börtönbüntetést eredményezett a megbízhatósági vizsgálat

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az ügyé­szi fel­leb­be­zést fenn­tart­va, kor­rup­ci­ós bűn­cse­lek­ményt elkö­ve­tő föld­hi­va­ta­li osz­tály­ve­ze­tő­vel szem­ben kisza­bott bör­tön­bün­te­tés súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta.  

A tör­vény­szék a vád­lot­tat hiva­ta­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te miatt 5 év bör­tön­bün­te­tés­sel és pénz­bün­te­tés­sel súj­tot­ta, emel­lett a köz­ügyek­től, vala­mint a jogi vég­zett­ség­hez kötött fog­lal­ko­zás­tól is eltiltotta.

A nem jog­erős íté­let sze­rint a föld­hi­va­ta­li osz­tály­ve­ze­tő­ként dol­go­zó vád­lott a köte­les­sé­gét meg­szeg­ve egy ügy­fél kéré­sé­re sza­bály­el­le­ne­sen adott ki infor­má­ci­ó­kat egy ide­gen sze­mély ingat­lan­tu­laj­do­ná­ról. A vád­lott más szol­gál­ta­tás­ra is vál­lal­ko­zott, ami­ért a hiva­tal­ban 100.000 forint kész­pénzt foga­dott el. A csap­da­pénzt azon­ban a rend­őr­ség még a mun­ka­he­lyén lefog­lal­ta tőle.

Az „ügy­fél” ugyan­is való­já­ban a Nem­ze­ti Védel­mi Szol­gá­lat tiszt­je volt. Ez a kor­rup­ció­el­le­nes ható­ság a kor­mány­tiszt­vi­se­lő­vel szem­ben koráb­ban meg­bíz­ha­tó­sá­gi vizs­gá­la­tot ren­delt el. A Rend­őr­ség­ről szóló tör­vé­nyen ala­pu­ló vizs­gá­lat célja annak meg­ál­la­pí­tá­sa volt, hogy a hiva­tal­nok betartja-e a jog­sza­bá­lyok­ban elő­írt hiva­ta­li köte­les­sé­gét. A tör­vény­szék meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a Nem­ze­ti Védel­mi Szol­gá­lat a meg­bíz­ha­tó­sá­gi vizs­gá­la­tot tör­vé­nyi fel­ha­tal­ma­zás alap­ján, és a tör­vé­nyi kor­lá­tok között való­sí­tot­ta meg.

Az íté­let ellen az ügyész­ség a sza­bad­ság­vesz­tés súlyo­sí­tá­sá­ért, a vád­lott és védő­je pedig a rend­őr­sé­gi eljá­rás sza­bály­ta­lan­sá­gá­ra hivat­ko­zás­sal fel­men­tés érde­ké­ben fellebbezett.

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a másod­fo­kú eljá­rás befe­je­zé­sé­ig a vád­lott bűn­ügyi fel­ügye­le­té­nek elren­de­lé­sét, és a bör­tön­bün­te­tés súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta, ugyan­is a bírói gya­kor­lat sze­rint a kor­rup­ci­ós bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­tő­i­vel szem­ben a tör­vény szi­go­rát kell alkalmazni.

A bün­te­tő­ügy­ben a másod­fo­kú eljá­rás­ban a Deb­re­ce­ni Íté­lő­táb­la határoz.