Főoldal » Hírek » Börtönbüntetést indítványozott az ügyészség a családon belüli erőszak elkövetőjével szemben

A Hat­va­ni Járá­si Ügyész­ség kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­té­vel vádol­ja azt a 47 éves fér­fit, aki hosszabb időn át meg­aláz­ta és bán­tal­maz­ta az élet­tár­sát Hatvanban.

A vád­lott 2017 tava­szán ismer­ke­dett meg a nála egy évvel fia­ta­labb sér­tet­tel, majd közöt­tük sze­rel­mi kap­cso­lat szö­vő­dött. Ezt a nő szü­lei elle­nez­ték, mivel aggód­tak a férfi erő­sza­kos meg­nyil­vá­nu­lá­sai és gya­ko­ri ita­lo­zá­sa miatt. A sér­tett ennek elle­né­re 2018 ápri­li­sá­ban a vád­lott­hoz köl­tö­zött, aki­vel együtt­élé­sük során gyak­ran közö­sen ita­lo­zott annak elle­né­re, hogy a férfi ezen alkal­mak­kor külö­nö­sen agresszív­vá vált vele szemben.

2018 ápri­lis végén a vád­lott egy szü­le­tés­na­pi össze­jö­ve­telt köve­tő­en rátá­madt a sér­tett­re, kia­bált vele, és egy olló­val a kezé­ben azzal fenye­get­te meg, hogy kiszúr­ja a sze­mét, vagy levág­ja az orrát, végül azon­ban csak a hajá­ba nyírt bele. A hason­ló cse­lek­mé­nyek az elkö­vet­ke­ző hóna­pok során rend­sze­res­sé vál­tak, ám a nő annak elle­né­re sem sza­kí­tott az élet­tár­sá­val, hogy az itta­san több­ször meg­ütöt­te őt, egy­szer pedig az utcán még a kerék­pár­já­ról is lelökte.

2018 novem­be­ré­ben a férfi a közös laká­suk­ban arra kény­sze­rí­tet­te a sér­tet­tet, hogy tér­den állva kér­jen tőle bocsá­na­tot azért, mert sze­rin­te meg­sze­gett egy koráb­ban neki tett ígé­re­tet. Ennek során a meg­alá­zott asszony­nak tíz per­cen át kel­lett a föl­dön tér­de­pel­nie. Nem sok­kal ez után az élet­tár­sak már közö­sen ita­loz­tak egy kocs­má­ban, ahon­nan ittas álla­pot­ban haza­fe­lé tart­va a vád­lott min­den előz­mény nél­kül rátá­madt a nála jóval gyen­gébb fizi­ku­mú nőre, akit két kéz­zel, ököl­lel ütle­gelt mind­ad­dig amíg élet­tár­sa össze nem esett az utcán. A föl­dön fekvő sér­tet­tet a vád­lott ezután még foj­to­gat­ta is, miköz­ben össze­tör­te a mobil­te­le­fon­ját, melyen áldo­za­ta segít­sé­get pró­bált hívni. A durva bán­tal­ma­zás­nak csak a közel­ben lakók hatá­ro­zott fel­lé­pé­se vetett véget. A sér­tett – aki ekkor súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett – ezt köve­tő­en sza­kí­tott a vádlottal.

A járá­si ügyész­ség a vád­ira­tá­ban arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság – beis­me­ré­se ese­tén 3 év idő­tar­ta­mú – vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki a ter­helt­tel szem­ben és ugyan ennyi időre tilt­sa el őt a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól is.