Főoldal » Hírek » Bosnyák embercsempész letartóztatását indítványozta az ügyészség - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség hét­vé­gi ügye­le­ti tevé­keny­sé­ge során letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a bosz­ni­ai fér­fi­nak, aki 5 ille­gá­lis határ­át­lé­pőt csempészett.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi a tár­sá­val és egy mik­ro­busszal érke­zett Magyar­or­szág­ra azért, hogy ille­gá­lis határ­át­lé­pő­ket csem­pésszen Nyugat-Európába. Az elkö­ve­tő 2022. feb­ru­ár 18. nap­ján, éjjel 2 óra­kor vett fel a jár­mű­be Öttö­mös kül­te­rü­le­tén 5 - magát afgán állam­pol­gár­sá­gú­nak valló - sze­mélyt, aki­ket a férfi meg­bí­zói jut­tat­tak át ille­gá­li­san Szer­bi­á­ból Magyar­or­szág­ra. A gya­nú­sí­tott Auszt­ria irá­nyá­ba indult volna, de a rend­őrök  az elin­du­lást köve­tő­en iga­zol­tat­ni akar­ták. A férfi azon­ban nem állt meg, egy dűlő­úton tovább haj­tott, majd mene­kül­ni pró­bált. A rend­őrök­nek sike­rült az ille­gá­lis határ­át­lé­pő­ket és a  gya­nú­sí­tot­tat elfog­ni, de a társa elme­ne­kült. Az uta­sok Magyar­or­szág terü­le­té­re tör­té­nő belé­pés­hez, és az ország terü­le­tén tör­té­nő tar­tóz­ko­dás­hoz szük­sé­ges fel­té­te­lek­kel nem rendelkeztek.

A több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban az ügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés és az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lyé­re figye­lem­mel indít­vá­nyoz­ta a férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak egy hónap­ra tör­té­nő elrendelésére.

Az ügyé­szi indít­vány­nak a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a tele­kom­mu­ni­ká­ci­ós esz­köz­zel meg­tar­tott ülé­sén helyt adott, és elren­del­te a letar­tóz­ta­tást. A bíró­ság vég­zé­se végleges.