Főoldal » Archív » Bosszantották a hittérítők, ezért az utcán kergette és bántalmazta őket

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság vét­sé­ge miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé azt a topo­ná­ri fér­fit, aki azért dühö­dött fel, mert két sze­mély a val­lá­suk­ról akart vele beszélgetni.

A vád­lott 2019 máju­sá­ban itta­san kapos­vá­ri ott­ho­ná­nak udva­rán tar­tóz­ko­dott, ami­kor az utcá­ról egy hit­té­rí­tést végző férfi és nő meg­szó­lí­tot­ták azért, mert a hitük­ről sze­ret­tek volna neki mesél­ni. Mivel a vád­lott­hoz több­ször kéret­le­nül csen­get­tek be ado­má­nyo­kat gyűj­tő sze­mé­lyek, így az invi­tá­lás indu­lat­ba hozta, ezért a térí­tő­ket szit­ko­zód­va elküld­te, és egy csa­tor­na­da­ra­bot is felé­jük dobott.

Azon­ban a vád­lott nem elé­ge­dett meg azzal, hogy szi­dal­maz­ta a sér­tet­te­ket, hanem a már távo­lo­dó térí­tők után ment és az utcán a fér­fit ököl­lel a halán­té­kán meg­ütöt­te, aki egy köze­li ház udva­rá­ba mene­kült, ahová a vád­lott a házi­gaz­da köz­be­lé­pé­se miatt már nem ment be, hanem a még min­dig az utcán lévő nőt tovább üldöz­te, és miu­tán utol­ér­te, egy alka­lom­mal tenyér­rel arcon ütöt­te, majd ott­ho­ná­ba távozott.

A Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben 2 évi pró­bá­ra bocsá­tást alkal­ma­zott, amely dön­tés nem emel­ke­dett jog­erő­re, mivel az ügyész­ség súlyo­sí­tá­sért, pénz­bün­te­tés kisza­bá­sa végett fellebbezett.