Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Bosszúból felgyújtotta volt párja családjának autóját – a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vár­me­gyei Főügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki itta­san meg­je­lent volt barát­nő­jé­nél, vesze­ke­dést pro­vo­kált, majd bosszú­ból fel­gyúj­tot­ta a csa­lád egyik autóját. 

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2023. feb­ru­ár­ban, haj­nal­ban, alko­hol és bódu­lat­kel­tő szer hatá­sa alatt meg­je­lent a volt barát­nő­je bor­so­di tele­pü­lé­sen lévő házá­nál. A nő apja azt hitte, vala­me­lyik fia jött meg, így ajtót nyi­tott. A férfi bement és a szo­bá­ja előtt vesze­ke­dést kez­de­mé­nye­zett volt barát­nő­jé­vel, aki szü­le­i­vel együtt fel­szó­lí­tot­ta a ház elha­gyá­sá­ra, miu­tán kitol­ták az épü­let­ből, maguk­ra zár­ták az ajtót.

A vád­lott ekkor bement a garázs­ba, és bosszú­ból az egyik autó veze­tő olda­li ülé­sét öngyúj­tó­val fel­gyúj­tot­ta és távo­zott. A lán­gok átter­jed­tek a másik autó­ra, majd a garázs és a ház tető­szer­ke­ze­té­re, a jár­mű­vek a tűz követ­kez­té­ben tel­je­sen meg­sem­mi­sül­tek, a tűz­ol­tók a tető­szer­ke­zet­nél meg­fé­kez­ték a tüzet.

A szán­dé­kos gyúj­to­ga­tás követ­kez­té­ben kelet­ke­zett tűz­zel érin­tett épü­let­ben tar­tóz­ko­dó négy sze­mély, amennyi­ben tűz­ol­tás nem tör­té­nik köz­vet­len élet­ve­szély­be került volna.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vár­me­gyei Főügyész­ség a férfi ellen minő­sí­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat. Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tal szem­ben fegy­ház­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott azzal, hogy nem bocsát­ha­tó fel­té­te­les szabadságra.