Főoldal » Hírek » Bosszúból órákon keresztül bántalmazták és fogva tartották a sértettet– vádemelés – FOTÓKKAL - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A vád sze­rint három férfi bosszú­ból egy lakás­ba zárt és élet­ve­szé­lye­sen bán­tal­ma­zott egy negye­dik fér­fit. A Fővá­ro­si Főügyész­ség – vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tést indít­vá­nyoz­va – vádat emelt a trió ellen.

A vád­irat sze­rint az egyik vád­lott­nak, egy 36 éves fér­fi­nak a volt barát­nő­je azt állí­tot­ta, hogy közös isme­rő­sük – jelen ügy sér­tett­je – évek­kel koráb­ban sze­xu­á­li­san bán­tal­maz­ta őt. A vád­lott 2019. május 27-én dél­után talál­ko­zott a sér­tet­tel, és ekkor elha­tá­roz­ta, hogy bosszút áll rajta. Azzal az indok­kal, hogy éppen szü­li­na­pot ünne­pel, leré­sze­gí­tet­te és egy VII. kerü­le­ti pin­ce­la­kás­ba kísér­te, ahol a bosszút ter­ve­ző az ügy másik két vád­lott­já­val, egy 42 és egy 30 éves fér­fi­val együtt lakott. A lakás­ban a 36 éves és az idő­köz­ben haza­ér­ke­ző 42 éves férfi test szer­te bán­tal­maz­ni kezd­ték a sér­tet­tet, majd tele­fo­non érte­sí­tet­ték lakó­tár­su­kat. Ami­kor a 30 éves férfi is haza­ért, ő is csat­la­ko­zott a koráb­bi bán­tal­ma­zás nyo­ma­it vise­lő, véde­ke­zés­re kép­te­len sér­tett ütle­ge­lé­sé­hez. A bán­tal­ma­zás – ame­lyet a 36 és 42 éves vád­lot­tak a tele­fon­ja­ik­kal meg is örö­kí­tet­tek – külön­bö­ző módon, órá­kon át tar­tott, a sér­tett hiába könyör­gött, hogy távoz­has­son. A 36 éves bán­tal­ma­zó égő ciga­ret­ta­csik­ket is elnyo­mott a sér­tett tes­tén. A vád­lot­tak végül a sér­tet­tet késő este kitet­ték a szom­szé­dos lakó­ház kapu­já­ba. Az élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szen­ve­dett fér­fit egy járó­ke­lő fedez­te fel, aki érte­sí­tet­te a mentőket.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság a három fér­fit gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki és lefoly­tat­ta velük szem­ben a nyomozást.

A bán­tal­ma­zók­kal szem­ben a Fővá­ro­si Főügyész­ség társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés, vala­mint aljas indok­ból, a véde­ke­zés­re kép­te­len sér­tett sanyar­ga­tá­sá­val elkö­ve­tett sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Fővá­ro­si Törvényszékre.

A főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság a vád­lot­tak­kal szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tést szab­jon ki. A vád tár­gyá­vá tett bűn­cse­lek­mé­nyek bün­te­té­si téte­le – a hal­ma­za­ti sza­bá­lyok­ra figye­lem­mel – ket­tő­től tizen­há­rom évig ter­je­dő szabadságvesztés.

A 36 és a 42 éves férfi koráb­ban le volt tar­tóz­tat­va, jelen­leg bűn­ügyi fel­ügye­let alatt állnak.