Főoldal » Archív » Bosszút állt barátnője zaklatóján a berettyóújfalui férfi

A Berettyó­új­fa­lui Járá­si Ügyész­ség véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett könnyű testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat az ellen a férfi ellen, aki a barát­nő­jét koráb­ban zak­la­tó és bán­tal­ma­zó ittas sér­tet­tet ököl­lel meg­ütöt­te, meg­rúg­ta és fejen taposta.

A vád­lott barát­nő­je a koráb­bi­ak­ban köze­li kap­cso­lat­ban állt a sér­tet­tel, nála rend­sze­re­sen vég­zett alkal­mi mun­kát, ami­ért a sér­tett fize­tett neki. Egy idő után azon­ban a sér­tett érzel­mi­leg köze­led­ni pró­bált hozzá, azon­ban ezt a nő vissza­uta­sí­tot­ta. Emi­att a sér­tett a nőt a későb­bi­ek­ben több­ször zak­lat­ta és az is elő­for­dult, hogy bán­tal­maz­ta, aki azon­ban ezen cse­lek­mé­nyek miatt nem tett elle­ne feljelentést.

2018. augusz­tu­sát meg­elő­ző­en a nő köze­li kap­cso­lat­ba került a vád­lot­tal, aki­nek elmond­ta a koráb­ban vele történteket.

2018. augusz­tus 6-án 18.00 óra körü­li idő­ben a vád­lott és barát­nő­je gya­lo­go­san haza­fe­lé tar­tot­tak, ami­kor össze­ta­lál­koz­tak az erő­sen ittas, kerék­pár­ját toló sér­tet­tel. A vád­lott és a sér­tett között szó­vál­tás ala­kult ki, majd rövid­del ezt köve­tő­en a vád­lott több­ször ököl­lel meg­ütöt­te a sér­tett arcát, aki ennek követ­kez­té­ben a föld­re került. Az erő­sen ittas álla­po­tá­nál fogva ellen­ál­lás tanú­sí­tá­sá­ra kép­te­len sér­tet­tet a vád­lott a föl­dön test­szer­te több­ször meg­rúg­ta és egy­szer fejen tapos­ta. Az indu­la­tos vád­lott ezután dühé­ben fel­vet­te a sér­tett mel­lett lévő kerék­párt és azt több­ször rádob­ta a föl­dön fekvő férfira.

A vád­lot­tat egy közel­ben tar­tóz­ko­dó járó­ke­lő és egy szol­gá­la­ton kívü­li rend­őr fékez­te meg.

A sér­tett a vád­lott bán­tal­ma­zá­sa követ­kez­té­ben test­szer­te 8 napon belül gyó­gyu­ló könnyű sérü­lé­se­ket szenvedett.

A Berettyó­új­fa­lui Járá­si Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő vád­lott ellen véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett könnyű testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat a Berettyó­új­fa­lui Járás­bí­ró­sá­gon. Vád­ira­tá­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy a járás­bí­ró­ság az ira­tok tar­tal­ma alap­ján bün­te­tő­vég­zés­ben a vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki és ren­del­je el a párt­fo­gó felügyeletét.