Főoldal » Hírek » Bozótvágóval és késsel ölte meg társait – vádat emelt a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki idén janu­ár­ban külö­nös kegyet­len­ség­gel ölt meg két fér­fit Sze­ge­den, a har­ma­dik éle­tét csak a sze­ren­cse men­tet­te meg.

A vád­irat sze­rint a két sér­tett és har­ma­dik tár­suk Újsze­ge­den, egy kis­er­dő­ben ala­kí­tott ki fából és fóli­á­ból lakó­he­lyi­sé­get. A vád­lott alkal­mi isme­rő­sük volt, néha a sér­tet­tek enge­dé­lyé­vel ott tar­tóz­kod­ha­tott, de ott nem alud­ha­tott. A vád­lott kihasz­nál­va az egyik sér­tett távol­lé­tét, lak­ré­szé­be beköl­tö­zött és néhány napot ott aludt. A vissza­té­rő sér­tett ezt ész­lel­te, majd a vád­lot­tat elzavarta.

A férfi ezt köve­tő­en 2021. janu­ár 6-án dél­után vissza­tért, magá­val vitt egy 50 cm hosszú­sá­gú, fanye­lű bozót­vá­gót és egy kést. A két sér­tett ekkor két külön helyi­ség­ben aludt, míg har­ma­dik tár­suk később ért vissza. A vád­lott ezt köve­tő­en a két fér­fit, kihasz­nál­va, hogy alsza­nak, a bozót­vá­gó­val több alka­lom­mal fejen ütöt­te, majd nya­kon szúr­ta. A sér­tet­tek a hely­szí­nen éle­tü­ket vesztették.

Az órák múlva vissza­té­rő har­ma­dik tár­suk a sötét­ben lefe­küdt alud­ni és őt a hely­szín­re érke­ző rend­őrök ébresz­tet­ték fel, majd érte­sült a tör­tén­tek­ről. Amennyi­ben a vád­lott érke­zé­se­kor nem lett volna távol, a férfi őt is meg­öl­te volna.

A főügyész­ség a fér­fit ezen kívül még azzal is vádol­ja, hogy tavaly decem­ber­ben az utcán több alka­lom­mal meg­rú­gott egy sér­tet­tet illet­ve egy másik fér­fit is meg­vert a hónap végén.

A főügyész­ség a vád­lot­tat külö­nös kegyet­len­ség­gel, több sér­tett és véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­vel, vala­mint testi sér­tés és garáz­da­ság bűn­tet­té­vel vádol­ja. A több­szö­rö­sen bün­tet­tet elő­éle­tű, több­szö­rös vissza­eső fér­fi­vel szem­ben a főügyész­ség tény­le­ges élet­fogy­tig tartó fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt bűnös­sé­gé­nek meg­ál­la­pí­tá­sá­ra esetére.

A vád­eme­lés­kor letar­tóz­ta­tás­ban levő vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Tör­vény­szék fog dönteni.

 

A férfi elő­ál­lí­tá­sá­val kap­cso­la­tos videó és képek az aláb­bi lin­ke­ken tekint­he­tő­ek meg:

 

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/kettos-emberoles-szegeden

 

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/lezart-akta-megolte-ket-ismeroset#3