Főoldal » Hírek » Brit férfi támadt söröskorsóval német vendégre egy somogyi kiskocsmában - fotóval - a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mar­ca­li Járá­si Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal az ötve­nes éve­i­ben járó brit fér­fi­val szem­ben, aki külö­nö­sebb ok nél­kül támadt rá egy német ven­dég­re.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a Magyar­or­szá­gon élő brit férfi isme­rő­sé­vel bili­ár­do­zott az egyik dél-balatoni falu kis­kocs­má­já­ban, ami­kor ott meg­je­lent egy másik isme­rő­se, egy szin­tén hazánk­ban lakó német férfi, aki­vel koráb­ban konf­lik­tu­sa nem volt.

A brit férfi az ittas­sá­ga miatt a német férfi egyik gesz­tu­sát pro­vo­ká­ci­ó­nak érez­te, ezért a pult­nál oda­lé­pett hozzá, szi­dal­maz­ni kezd­te, majd egy sörös­kor­só­val fejbe ütöt­te. Az ita­lo­zó­ban tar­tóz­ko­dó magyar ven­dé­gek ugyan nem értet­ték a két egy­más­sal vesze­ke­dő kül­föl­dit, de a tett­le­ges­sé­get látva azon­nal közé­jük áll­tak, és szét­vá­lasz­tot­ták őket.

A német fér­fi­nak a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben könnyű sérü­lé­se kelet­ke­zett.

Az ügyész­ség a Mar­ca­li Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban a brit fér­fi­val szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt azzal, hogy annak vég­re­haj­tá­sát a bíró­ság pró­ba­idő­re füg­gessze fel.

A fény­ké­pet a Mar­ca­li Rend­őr­ka­pi­tány­ság készí­tet­te a hely­szín­meg­te­kin­tés során.