Főoldal » Hírek » Brutális állatkínzás miatt emeltek vádat Kecskeméten - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség állat­kín­zás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy férfi ellen, aki a  vád sze­rint 2019 már­ci­u­sá­ban egy Kecs­ke­mét kör­nyé­ki köz­ség­ben egy sep­rű­nyél­lel meg­vert és meg­va­kí­tott egy kutyát, majd május­ban bal­tá­val bán­tal­maz­ta a saját pónilovát.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2019. már­ci­us 26-án, este, itta­san gya­lo­golt, ami­kor ész­re­vett egy pin­csi jel­le­gű, keve­rék kutyát, ami kiszö­kött az egyik udvar­ról. Ami­kor a kutya vissza­ment az udvar­ra, a vád­lott követ­te és egy ott talált sep­rű­nyél­lel az állat fejét és tes­tét nagy erő­vel ütle­gel­te. Ezután a vád­lott elment az udvarról.

A bán­tal­ma­zás miatt az eb a bal sze­mét elvesz­tet­te és a kopo­nya­csont­ja is eltö­rött. A sérü­lé­sei olyan súlyo­sak vol­tak, hogy állat­or­vos­nak el kel­lett altat­nia. A bru­tá­lis állat­kín­zás nagy és hosszan tartó fáj­da­lom­mal járt, az ebnek külö­nös szen­ve­dést okozott.

A vád­lott­nak volt egy közép­ter­me­tű, kanca póni­lo­va. A férfi 2019 máju­sá­ban a tanyá­já­nak az udva­rán egy lovas­ko­csi­ból kísé­rel­te meg kifog­ni az álla­tot, ami azon­ban a vád­lott ittas­sá­ga miatt nem sike­rült. A férfi ezen fel­dü­hö­dött, fel­kap­ta a tanya udva­rán lévő fej­szét és comb­tá­jé­kon bele­vág­ta a ló hátá­ba. A bán­tal­ma­zás miatt az állat vérző met­szett sérü­lést szen­ve­dett, ami nagy fáj­da­lom­mal járt. Az elszen­ve­dett sérü­lés a lónak külö­nös szen­ve­dést okozott.

A bün­te­tett elő­éle­tű férfi sza­bad­lá­bon véde­ke­zik, őt a járá­si ügyész­ség két rend­be­li állat­kín­zás bűn­tet­té­vel vádol­ja. Az ügyész elzá­rás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta vele szem­ben azzal, hogy az állat­kín­zás­hoz hasz­nált bal­tát is el kell koboz­ni. Bűnös­sé­ge kér­dé­sé­ben a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.