Főoldal » Archív » Brutális bántalmazás Zalában

A Nagy­ka­ni­zsai Járá­si Ügyész­ség külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat két bün­te­tett elő­éle­tű, zalai férfi ellen, akik 2017. júni­us 22-én a dél­utá­ni órák­ban egy mura­sze­me­nyei csa­lá­di ház­ban dur­ván bán­tal­maz­ták az oda várat­la­nul érke­ző ismerősüket.

A két elkö­ve­tő Mura­sze­me­nyén ita­lo­zott isme­rő­sük­nél egy csa­lá­di ház­ban, ahová láto­ga­tó­ba érke­zett a sér­tett férfi. A házba belép­ve ész­re­vet­te, hogy az ott tar­tóz­ko­dó egyik sze­mély a régi hara­go­sa, aki meg­lát­va a sér­tet­tet azon­nal rátá­madt és meg akar­ta ütni. A sér­tett kime­ne­kült a ház­ból az utcá­ra, de a két férfi utána ment és a fülé­nél fogva vissza­húz­ták őt a házba. Az egyik szo­bá­ba vit­ték, ahol hara­go­sa ütni-verni kezd­te a sér­tet­tet, miköz­ben a másik férfi belül­ről támasz­tot­ta az ajtót, hogy a házi­ak ne tud­ja­nak bejönni.

A soro­za­tos üté­sek és rúgá­sok hatá­sá­ra a sér­tett az esz­mé­le­tét is elvesz­tet­te, mire víz­zel leön­töt­ték. Ami­kor magá­hoz tért átvon­szol­ták a ház udva­rán lévő paj­tá­ba és foly­ta­tó­dott a bántalmazás.

A sér­tett újból elvesz­tet­te az esz­mé­le­tét, ekkor táma­dó­ja fölé állt és levi­zel­te, amit társa mobil­te­le­fon­já­val rögzített.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett orr­csont­ja, arc­csont­ja és négy bor­dá­ja eltö­rött, mely sérü­lé­sek 8 napon túl gyógyultak.

A két fér­fi­vel szem­ben külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a Nagy­ka­ni­zsai Járá­si Ügyészség.