Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség » Brutális módon bántalmazta beteg élettársát egy férfi – fotóval – a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Hajdú-Bihar Vár­me­gyei Főügyész­ség minő­sí­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot azzal a fér­fi­val szem­ben, aki beteg élet­tár­sát fej­szé­vel és ököl­lel ütötte.

A vád­irat sze­rint a vád­lott és a sér­tett több éve éltek élet­tár­si kap­cso­lat­ban Vámosp­ér­csen. Az asszony nehe­zen moz­gott és álla­po­ta folya­ma­to­san rosszab­bo­dott. Az élet­tár­sak gyak­ran vesze­ked­tek, az is elő­for­dult, hogy a vád­lott meg­ütöt­te a sértettet.

2023. janu­ár 22-én a férfi a kony­há­ban bal­tá­val fát haso­ga­tott, a sér­tett segí­tett neki pakol­ni. Eköz­ben a férfi több­ször meg­kér­dez­te az asszony­tól, hogy hol van a gyógy­sze­re és a ciga­ret­tá­ja, azon­ban a sér­tett nem tudott vála­szol­ni. Ezen fel­dü­höd­ve a vád­lott a 60 cen­ti­mé­te­res nyelű balta foká­val egy­szer fejen ütöt­te a sér­tet­tet, aki a pad­ló­ra esett. A rend­kí­vül indu­la­tos férfi az asszonyt tovább ütöt­te, ököl­lel és a balta foká­val is szá­mos alka­lom­mal lesúj­tott a nő fejé­re. Miu­tán a férfi lehig­gadt, a sér­tet­tet átöl­töz­tet­te, ágyba fek­tet­te, a lakást fel­ta­ka­rí­tot­ta, azon­ban az asszony­hoz orvo­si segít­sé­get nem hívott.

A sér­tett élet­ve­szé­lyes sérü­lést szen­ve­dett, azon­ban a bán­tal­ma­zás a sér­tett halá­lát is ered­mé­nyez­het­te volna.

Az ügy­ben a Hajdú-Bihar Vár­me­gyei Rendőr-főkapitányság nyomozott.

A Hajdú-Bihar Vár­me­gyei Főügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lott ellen külö­nös kegyet­len­ség­gel, véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Deb­re­ce­ni Tör­vény­szék­re. A vád­irat­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy a tör­vény­szék a fér­fit fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­je, mel­lék­bün­te­té­sül tilt­sa el a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól és a bal­tát koboz­za el.

A fotón az elkö­ve­tés esz­kö­ze látható. 

60 centiméteres nyelű balta