Főoldal » Hírek » Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség » Brutális támadás egy fogyatékkal élő emberrel szemben - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett rab­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt vádat emelt egy férfi ellen, aki 2020 júni­u­sá­ban Kis­kun­ha­la­son súlyos sérü­lé­se­ket okoz­va rabolt ki egy idős fér­fit, de koráb­ban egy lopást is elkövetett.

A vád­irat sze­rint a kis­kun­ha­la­si férfi 2020. már­ci­us 29-re vir­ra­dó éjjel egy drót­hu­rok­kal a résen benyúl­va kinyi­tot­ta egy fel­újí­tás alatt álló ház bezárt abla­kát. Bemá­szott az épü­let­be és onnan két fle­xet, egy ütve­fú­rót és egy akku­mu­lá­to­ros csa­var­be­haj­tót lopott össze­sen 75.000 forint érték­ben. A vád­lott a zsák­mányt el akar­ta adni, de erről a sér­tett roko­nai vélet­le­nül tudo­mást sze­rez­tek, így a flex kivé­te­lé­vel a kár megtérült.

A vád­lott élet­tár­sa 2020 máju­sá­ban a bizal­má­ba fér­kő­zött egy idős, testi fogya­té­kos­ság­ban szen­ve­dő fér­fi­nek, így a vád­lott is meg­tud­ta, hogy a 76 éves sér­tett a pén­zét rend­sze­rint magá­nál tarja. A vád­lott a pénz meg­szer­zé­se érde­ké­ben 2020. júni­us 11-én reg­gel elment a sér­tett tanyá­já­hoz, a fejé­re egy feke­te masz­kot húzott és bement a lakóépületbe.

A sér­tett a kert­ben dol­go­zott, két nad­rá­got viselt, és a pénz­tár­cá­ját az alul lévő nad­rág hátsó zse­bé­ben tar­tot­ta. Ami­kor az idős sér­tett bement a lakás­ba, a kony­há­ba belép­ve a vád­lott szó nél­kül meg­tá­mad­ta és több­ször ököl­lel az arcá­ba ütött. Az idős férfi véde­kez­ni pró­bált, dula­kod­ni kezd­tek. Ennek során kike­rül­tek az udvar­ra, ahol a vád­lott addig ütle­gel­te a sér­tet­tet, míg a föld­re esett. A vád­lott ezután letép­te a sér­tett­ről a felső nad­rá­got, majd kivet­te a pénz­tár­cát és elfu­tott a helyszínről.

A tár­cá­ban 115.000 forint kész­pénz volt, amit a vád­lott elvett. A tár­cát és a maszk­ként hasz­nált feke­te, levá­gott szárú haris­nyát egy köze­li telek­re bedob­ta. A sér­tett a bán­tal­ma­zás miatt súlyos sérü­lé­se­ket, orr­csont­tö­rést és zúzó­dá­so­kat szen­ve­dett, és kérte a kárá­nak a megtérítését.

A letar­tóz­ta­tás­ban lévő, bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tat a járá­si ügyész­ség minő­sí­tett rab­lás és súlyos testi sér­tés bűn­tet­tén kívül lopás bűn­tet­té­vel is vádol­ja. Az ügyész vég­re­haj­tan­dó fegy­ház, vala­mint köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta vele szem­ben. A vád­lott a bűn­cse­lek­mé­nye­ket fel­füg­gesz­tett bör­tön hatá­lya alatt követ­te el, ezért bűnös­sé­ge ese­tén ennek vég­re­haj­tá­sát is el kell ren­del­ni. A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.