Főoldal » Archív » Brutálisan agyonverte szállásadóját egy vámospércsi férfi

A haj­lék­ta­lan vád­lot­tat a sér­tett befo­gad­ta, közel két évig éltek egy ház­tar­tás­ban. A vád­lott és a sér­tett is rend­sze­re­sen ita­lo­zott, gya­ko­ri­ak vol­tak a szó­vál­tá­sok közöt­tük. A vád­lott több­ször bán­tal­maz­ta pusz­ta kéz­zel a sértettet.

 2017. janu­ár 21-e és janu­ár 23-a között, pon­to­san meg nem hatá­roz­ha­tó idő­pont­ban az idős sér­tett vámosp­ér­csi házá­ban közte és a vád­lott között vita ala­kult ki, mely­nek során a vád­lott fel­szó­lí­tot­ta a sér­tet­tet, hogy gyújt­son be a kály­há­ba. Az idős férfi ezt meg­ta­gad­ta, ezért a fel­dü­hö­dött vád­lott a kály­ha mel­lett lévő bal­tát fel­kap­ta és az ágyon ülő sér­tet­tet nagy erő­vel három­szor fejen ütöt­te. A vád­lott az indu­la­ta­it nem tudta fékez­ni, ezért a kály­ha mellé beké­szí­tett egy méter hosszú­sá­gú faágak közül egyet fel­ka­pott és azzal is több alka­lom­mal meg­ütöt­te a sér­tett fejét és a hátát. Ezután a férfi egy nagy fűrészt vett magá­hoz és azzal is ráütött a sér­tett fejé­re. A vád­lott miu­tán abba­hagy­ta a sér­tett veré­sét az ahhoz hasz­nált faágat fel­vág­ta, majd tüzet rakott a kály­há­ba és lefe­küdt aludni.

 A sér­tett a bán­tal­ma­zás során kopo­nya­csont­tö­rést, kemény­bu­rok alat­ti vér­zést, agy­ál­lo­má­nyi zúzó­dást, bor­da­tö­rést és zúzó­dá­sos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, melyek közül a fej­sé­rü­lé­sek a halá­lát okozták.

 A sér­tett holt­tes­té­re 2017. janu­ár 23-án a kora dél­utá­ni órák­ban talál­tak rá a hozzá láto­ga­tó­ba érke­ző ismerősei.

 A vád­lott ezen cse­lek­mé­nyét meg­elő­ző­en, 2017. janu­ár 20-án a kora dél­utá­ni órák­ban Vámosp­ér­csen egy élel­mi­szer­bolt­ban sze­szes italt akart ellop­ni, azon­ban a bolt­ve­ze­tő ezt ész­re­vet­te és az üveg italt vissza­tet­te a pénz­tár mögöt­ti áll­vány­ra. A vád­lott ezen fel­dü­hö­dött, szi­dal­maz­ni kezd­te a sér­tet­tet, miköz­ben a pénz­tár­nál álló nőt a ruhá­já­nál fogva kirán­gat­ta a pult mögül, majd hir­te­len a pénz­tár mögöt­ti pult­hoz lépett, az üveg italt elvet­te és elment az üzletből.

 A sér­tett a vád­lott által tör­tént bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben sérü­lést nem szen­ve­dett, a lopás­sal oko­zott 770,- forint kára azon­ban nem térült meg.

 A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lott ellen külö­nös kegyet­len­ség­gel, a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál és fogya­té­kos­sá­gá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te és rab­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Tör­vény­szé­ken. A vád­irat­ban élet­fogy­tig tartó fegy­ház­bün­te­tés és köz­ügyek eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.